– Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plac Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 231-18-41
fax 231-59-66

strona: www.pup.gliwice.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Po telefonicznym zawiadomieniu możliwość załatwienia spraw przed budynkiem PUP.

Podstawa prawna:

– Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r,  poz.426 ze zm.),

– Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1482 ze zm.).

Wróć do góry