– Zespół specjalistów

Oferta pomocy:

Pomoc psychologiczna – obejmuje szeroki wachlarz usług opartych na wiedzy
z zakresu psychologii, takich jak:

  • – poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • – psychoterapia indywidualna
  • – poradnictwo, konsultacje, terapia par i rodzin
  • – grupy psychoedukacyjne
  • – grupy wsparcia
  • – profilaktyka

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej tworzą:

mgr Agnieszka Rak – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Posiada ukończony Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej organizowany przez WTTS Poznań. Prowadzi konsultacje, poradnictwo indywidualne i rodzinne, zajmuje się głównie terapią dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiniuje osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzi szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Prowadzi grupy wsparcia i psychoedukacyjne. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. W swojej pracy zajmuje się głównie problematyką przemocy w rodzinie oraz zaburzeniami okresu dziecięcego i adolescencji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Natalia Okoń – psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego o specjalności klinicznej. Ukończyła szkolenie dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych zrealizowane przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach udziela pomocy oraz wsparcia osobom dorosłym doświadczającym kryzysów, a także rodzinom zastępczym. Celem zawodowym jest dążenie do zdobycia kompetencji  zwiększających osobiste możliwości w pracy z rodziną.

mgr Dagmara Ratajewska – pedagog ogólny, pedagog resocjalizacyjny, pracownik socjalny, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej jako pedagog. Prowadzi poradnictwo pedagogiczne, przeprowadza badania pedagogiczne i analizę warunków dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka. Sporządza diagnozy pedagogiczne pod kątem trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych. Prowadzi grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi poradnictwo w zakresie przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Współtworzy ocenę sytuacji rodzin zastępczych.

Pomoc prawna:

mgr Łukasz Kubicki – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 r. prowadzi Kancelarię
adwokacką, w ramach której reprezentuje klientów przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także organami
administracji państwowej i samorządowej. W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, a także bardziej specjalistycznych gałęzi (prawo spółdzielcze, lokatorskie, konsumenckie itd). Prywatnie i zawodowo związany z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi na celu pomoc dzieciom, rodzinie, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wróć do góry