– Zespół specjalistów

Oferta pomocy:

Pomoc psychologiczna – obejmuje szeroki wachlarz usług opartych na wiedzy
z zakresu psychologii, takich jak:

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • psychoterapia indywidualna
  • poradnictwo, konsultacje, terapia par i rodzin
  • grupy psychoedukacyjne
  • grupy wsparcia
  • profilaktyka

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej tworzą:

mgr Agnieszka Rak – psycholog z ponad 10 letnim doświadczeniem, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Posiada ukończony Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej organizowany przez WTTS Poznań, a także I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowany przez LETSR Warszawa. Uczestniczyła w kursie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (I stopień). Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zaburzeń dzieciństwa i adolescencji, przemocy w rodzinie i poradnictwa wychowawczego. Prowadzi konsultacje, poradnictwo indywidualne i rodzinne, zajmuje się głównie terapią dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiniuje osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej. Prowadzi szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych, grupy wsparcia i psychoedukacyjne. Współprowadzący Treningu Umiejętności Wychowawczych „Mocni rodzice-mocne dzieci”. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. W swojej pracy zajmuje się głównie problematyką przemocy w rodzinie oraz zaburzeniami okresu dziecięcego i adolescencji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Ewelina Kotysz – Nowak – psycholog z ponad 5 letnim doświadczeniem, psychoonkolog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie m.in. w pracy z osobami w żałobie, chorymi onkologicznie, paliatywnie, przewlekłe oraz ich bliskim. Ponadto z dorosłymi i dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w zakresie wsparcia psychologicznego. Jako psycholog pracowała m.in na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Przewlekłym Psychiatrycznym, w hospicjum domowym i stacjonarnym, Poradni Medycyny Paliatywnej, DPS. W Powiatowymi Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi konsultacje, poradnictwo indywidualne dla osób dorosłych i nastolatków doświadczających kryzysu, a także rodzin zastępczych. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jak również opiniuje osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej. 

mgr Dagmara Ratajewska – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Współtworzy ocenę sytuacji rodzin zastępczych. Prowadzi poradnictwo pedagogiczne w zakresie trudności opiekuńczo-wychowawczych, wzmacniania w rolach rodziców/opiekunów oraz niepowodzeń szkolnych, prowadzi indywidualny trening umiejętności wychowawczych, współprowadzi szkolenie dla rodziców Treningu Umiejętności Wychowawczych „Mocni rodzice-mocne dzieci” oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. W ramach pracy Zespołu podejmuje działania na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

mgr Natalia Dubas psycholog, uzyskała dyplom psychologa w lutym 2023 r., absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach o specjalności klinicznej człowieka dorosłego. Udziela pomocy oraz wsparcia osobom dorosłym doświadczającym kryzysów, a także rodzinom zastępczym. Współtworzy ocenę sytuacji rodzin zastępczych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej oraz osób
z niepełnosprawnością. Jej celem zawodowym jest dążenie do zdobycia kompetencji zwiększających osobiste możliwości w pracy z rodziną.

Pomoc prawna:

mgr Łukasz Kubicki – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 r. prowadzi Kancelarię adwokacką, w ramach której reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także organami administracji państwowej i samorządowej. W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, a także bardziej specjalistycznych gałęzi (prawo spółdzielcze, lokatorskie, konsumenckie itd). Prywatnie i zawodowo związany z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi na celu pomoc dzieciom, rodzinie, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wróć do góry