– Środowiskowy Dom Samopomocy

Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy

Środowiskowy dom samopomocy – prowadzony jest w ramach Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie.

W ramach realizacji zadania publicznego na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w Powiecie Gliwickim funkcjonuje ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie. Jest to zadanie rządowe, prowadzone na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, zgodnie z umową z dnia 18 grudnia 2015r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pomiędzy Zarządem Powiatu Gliwickiego, a Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie ma charakter ponadlokalny. Placówka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie dziennej dla 50 uczestników podzielonych na II grupy:

  • osoby z diagnozą zaburzeń psychicznych
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie

Z oferowanych usług korzystają przede wszystkim osoby, które mają trudności z samodzielnym przezwyciężeniem trudnych sytuacji życiowych, w tym w odnalezieniu się w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom zapewnia postępowanie rehabilitacyjne opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika. Celem postępowania jest poprawa jakości życia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników a tym samym przygotowanie ich do samodzielnego życia w środowisku.

Postępowanie rehabilitacyjne odbywa się w ramach: treningu lekowego, treningu higienicznego, treningu budżetowego, treningu kulinarnego, treningu technicznego, treningu umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, nauki czytania i pisania (osoby upośledzone umysłowo), relaksacji, muzykoterapii, psychoedukacji, świadczeń rekreacyjno–kulturalnych (imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, itp.).

Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w oparciu o zgromadzoną dokumentację przesłaną przez ośrodki pomocy społecznej. Decyzja ta określa zakres przyznanych świadczeń.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala się  w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie  przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa wart.8 ust.1 pkt1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wróć do góry