– Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Aktywny Samorząd 2024 r.

REALIZATOR PROGRAMU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

TEL.  32/332-66-14, 514-441-90

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I : od 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.

Moduł II :

 • semestr letni 2023/2024 od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.
 • semestr zimowy 2024/2025 od dnia 01.09.2024 r. do dnia 10.10.2024 r.

UWAGA!!!

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ , aby to zrobić należy posiadać: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW, Profil Zaufany.

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

Program „Aktywny Samorząd” w 2024 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:

Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A, Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B, Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar B, Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Obszar B, Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Obszar B, Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Obszar B, Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

Obszar C, Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C, Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności
  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar C, Zadanie 5:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 • stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które
ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1. Obszaru A:

 1. w Zadaniu 1 – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł,
 2. w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:
 3. dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 4. dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 5. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 6. dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,
 7. w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

2. Obszaru B:

 1. w Zadaniu 1:
 2. dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 3. dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
 4. w Zadaniu 2:
 5. dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 6. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 7. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
 • w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
 • w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

3. Obszaru C:

 1. w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
 2. w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
 3. w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 4. w zakresie ręki – 13.200 zł,
 5. przedramienia – 28.600 zł,
 6. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 7. na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 8. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 9. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

 • w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c),
  tj. w przypadku amputacji:
 • w zakresie ręki – 3.960 zł,
 • przedramienia – 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
 • w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł;
 • w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

4.  Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

MODUŁ II:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 1. do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 2. do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  1. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  1. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  1. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie
   na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
  1. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
  1. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  1. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  1. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
  1. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej
  na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.  

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki. Zwiększenie dodatku (880 zł) nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli wniosek nie został złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (brak podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP)

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

a)   w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach

Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;

b)   w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 • 10% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • w module II – przerwa w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Graniczne liczby punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wniosku wynoszą:

Dla Wnioskodawcy występującego w swoim imieniu:

Moduł IMaksymalna ilość punktówMinimalna ilość punktów
Obszar A – Zadanie 110035
Obszar A – Zadanie 210035
Obszar A – Zadanie 310035
Obszar A – Zadanie 410035
Obszar B –  Zadanie 110040
Obszar B –  Zadanie 210040
Obszar B –  Zadanie 310040
Obszar B –  Zadanie 410040
Obszar B –  Zadanie 510040
Obszar C – Zadanie 110040
Obszar C – Zadanie 210040
Obszar C – Zadanie 310040
Obszar C – Zadanie 410030
Obszar C – Zadanie 510045
Obszar D10025

Dla Wnioskodawcy występującego na rzecz podopiecznego:

Moduł IMaksymalna ilość punktówMinimalna ilość punktów
Obszar A – Zadanie 110035
Obszar B –  Zadanie 110040
Obszar B –  Zadanie 210040
Obszar B –  Zadanie 410040
Obszar B –  Zadanie 510040
Obszar C – Zadanie 110030
Obszar C – Zadanie 210030
Obszar C –  Zadanie 510045

Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskali dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych na realizację programu w roku 2024, będą ponownie rozpatrywane po przyznaniu drugiej transzy środków finansowych PFRON.

Udzielenie dofinansowania Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały mniejszą niż minimalna ilość punktów, może nastąpić po dniu 31 sierpnia 2024 r., pod warunkiem posiadania przez Realizatora niezbędnych środków finansowych PFRON, w kolejności uzyskanych punktów, z ewentualnym uwzględnieniem pozostałych reguł postępowania. Wnioski te zostaną umieszczone na liście wniosków oczekujących na dofinansowanie.
W przypadku, gdy środki PFRON przyznane w I transzy zostaną całkowicie rozdysponowane, decyzja o dofinansowaniu uzależniona będzie
od możliwości wynikających z przyznanej II transzy.

Wnioski do pobrania:

Moduł I Obszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2

Moduł I Obszar A Zadanie 3

Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1

Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 3

Moduł I Obszar B Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D

Moduł II

Wróć do góry