– PROJEKTY i PROGRAMY realizowane przez PCPR w Gliwicach:

„Restart” – Program Aktywności Lokalnej

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej naszych uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją w terminie 01.01.2021-31.12.2022r. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie jednego z opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którzy będą czuwać nad realizacją grupowej ścieżki reintegracji. Poszczególne grupy uczestników tworzyć będą program aktywności lokalnej. W ramach projektu wsparciem obejmiemy aż 8 środowisk. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwa Programy Aktywności Lokalnej: jeden dla osób z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice, Sośnicowice, a drugi dla osób z gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. W celu integracji całego środowiska powiatu gliwickiego oba PALe będą ze sobą współpracować. Działania organizowane w ramach projektu będą odbywać się dla jednego PALu w Knurowie, a dla drugiego w Pyskowicach.

Kliknij, aby przeczytać więcej informacji na temat programu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej

„Opiekun rodziny nie musi być sam”

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uczestniczyło w ogólnopolskim projekcie „Opiekun rodziny nie musi być sam” realizowanym przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku i finansowanym przez Fundację PZU. W ramach programu odbyło się 5 spotkań szkoleniowych w gminach: Rudziniec, Wielowieś, Gierałtowice, Sośnicowice, Knurów. Szkolenia odbyły się w następujących terminach:

•    Rudziniec 07.10.2019 r. (Świetlica Gminna w Rudzińcu),

•    Wielowieś 14.10.2019 r. (Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi),

•    Gierałtowice 21.10.2019 r. (Urząd Gminy w Gierałtowicach),

•    Sośnicowice 24.10.2019 r. (Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach),

•    Knurów 04.11.2019 r. (Miejski Ośrodek Kultury w Knurowie).

Podczas spotkań uczestnicy szkolenia brali udział w praktycznych zajęciach warsztatowych z pielęgniarką, rehabilitantem, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Zajęcia cieszył się zainteresowaniem wśród uczestników Projektu. Dawały przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami, związanych z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach wynikających ze sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

W ww. projekcie uczestniczyło 11 osób z gminy Rudziniec, 17 osób z gminy Wielowieś, 15 osób

z gminy Gierałtowice, 11 osób z gminy Sośnicowice oraz 18 osób z Knurowa.

Ze wsparcia oferowanego w ramach programu „Opiekun rodziny nie musi być sam” skorzystały łącznie 72 osoby z terenu powiatu Gliwickiego.

Wśród uczestników projektu przeprowadzono ankietę, która po zakończonym projekcie posłużyła do sporządzenia szczegółowej analizy omawianego problemu i posłuży także do podjęcia w przyszłości inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Kooperacje 3D

PCPR w Gliwicach bierze udział w Projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, do którego przystąpiliśmy wspólnie z MOPS w Knurowie. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu odbywa się od kwietnia 2018 r. i trwać będzie do marca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa oraz policji. Wypracowywany model obejmował będzie 3 poziomy współpracy:

 • poziom instytucjonalny – współpraca ośrodka pomocy społecznej z innymi instytucjami;
 • poziom pracownika – współpraca pracownika socjalnego z pracownikami innych instytucji;
 • poziom klienta – współpraca pracownika socjalnego z klientem.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

PCPR w Gliwicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu:

 1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na udzielaniu przez niego pomocy:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.);
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • w załatwieniu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Realizacja przez PCPR w Gliwicach Projektu wnika z faktu podpisania umowy partnerskiej przez Wojewodę Śląskiego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.

Powiat Gliwicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 340 710 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 287 150 zł i z budżetu państwa: 53 560 zł.

Wróć do góry