– Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej

Tryb i zasady kierowania do Domów Pomocy Społecznej reguluje art. 59 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Po otrzymaniu dokumentów z OPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wydaje decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej (w przypadku osób kierowanych na starych zasadach również decyzje o odpłatności) oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w DPS

Zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
  z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Aktualne wysokości średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

 1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia 1 marca 2021r. wynosi: 4797,82 zł.
 2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia 1 marca 2021r. wynosi: 4932,49 zł.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia 1 marca 2021r. wynosi: 4320,69 zł.
 4. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia
  1 marca 2021r. wynosi: 4629,64 zł.
 5. Dom Pomocy Społecznej w Knurowie Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia
  1 marca 2021r. wynosi: 4264,46 zł.
Wróć do góry