– Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej

Tryb i zasady kierowania do Domów Pomocy Społecznej reguluje art. 59 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Po otrzymaniu dokumentów z OPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wydaje decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej (w przypadku osób kierowanych na starych zasadach również decyzje o odpłatności) oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w DPS

Zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
    z dochodów dziecka,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Wróć do góry