– Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy i przyznaniem środków finansowych.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

 CO TO SĄ BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNE?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu, w celu likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych, mogą ubiegać się osoby fizyczne, pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności (w przypadku braku określenia w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności).

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 2. Kserokopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie
  z Wnioskodawcą.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę dokonania zakupu i/lub zamontowania wskazanego we wniosku urządzenia.
 4. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym
  w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez Wnioskodawcę.
 6. Fakturę pro-forma, ofertę cenową lub kosztorys na wnioskowany przedmiot dofinansowania.
 7. Umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu (w przypadku barier w komunikowaniu się).
 8. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia Postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 9. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
Wróć do góry