– Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

UWAGA!!! Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy pomocy mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 4. o grupie inwalidzkiej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 2. Zaświadczenie lekarza specjalisty bądź zaświadczenie rehabilitanta prowadzącego rehabilitację o zasadności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Oferta wnioskowanego sprzętu.
 4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia Postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 5. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).

Do wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 2. Faktura za zakupione środki  pomocnicze / przedmioty ortopedyczne wyszczególniająca limit cenowy NFZ, kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy( lub kosztorys albo oferta cenowa).
 3. Kopia dokumentu potwierdzoną przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie za zgodność z oryginałem zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze.
 4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia Postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 5. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie za zakończony kwartał ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i umieszczane na stronie www.stat.gov.pl.

Wróć do góry