– Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i sportu osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
o dofinansowanie ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach .

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Do wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy.
 2. Dokument określający podstawę działania wnioskodawcy
 3. Zaświadczenie bankowe o posiadaniu konta wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 4. Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania.
 5. Udokumentowana informacja o korzystaniu ze środków PFRON.
 6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania
 7. Podstawa prawna zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON..
 8. W przypadku pracodawcy, prowadzącego ZPCh informacja:
  1. o rodzaju i wielkości pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  2. decyzja przyznająca status ZPCh,
  3. wysokości i sposobie wykorzystania funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 9. W przypadku przedsiębiorcy – informacja o rodzaju i wielkości pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 10. Informacja o działalności wnioskodawcy (cel i teren działania, liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry i jej kwalifikacje).
 11. Informacja o szacunkowej liczbie osób niepełnosprawnych objętych zadaniem, rodzaju ich niepełnosprawności, wieku i miejscu zamieszkania (w %).
 12. Dokumenty i zaświadczenia potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
 13. Szczegółowy preliminarz kosztów zadania.
Wróć do góry