– Usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą po 01.01.2012 r

USAMODZIELNIANI WYCHOWANKOWIE

którzy opuścili rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Podstawę prawną usamodzielniania osób opuszczających od dnia 1 stycznia 2012 r. jedną z form pieczy zastępczej, tj. rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną stanowi ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U.
z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.
).

Rodzaje przyznawanej pomocy określone zostały w art. 140 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z nim osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie;
 4. a także udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia.

Przyznanie pomocy osobie usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest uzależnione od długości pobytu w pieczy zastępczej (art. 141 ust. 1 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie ww. pomocy, jeśli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną (przez rodzinę spokrewnioną należy rozumieć wstępnych lub rodzeństwo);
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 1. okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 2. okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy, tj. osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego).
 • Pomoc na kontynuowanie nauki

Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawców w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Przysługuje ona w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana (art. 147 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 1. kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 3. została umieszczona w zakładzie karnym.

 • Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie reguluje art. 149 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie reguluje art. 149 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc nie uwzględnia się sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej oraz wszystkich osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe.

 • Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na usamodzielnienie reguluje art. 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. Pomoc ta może być przyznana w formie rzeczowej (art. 150 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc nie uwzględnia się sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej oraz wszystkich osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe.

Warunkiem przyznania pomocy jest pobyt w jednej z ww. form pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie reguluje art. 150 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 lutego 2022 r., wysokość świadczeń wynosi:

5) art. 146 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 595 zł;

6) art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 3921 zł;

7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – wynosi nie mniej niż 7839 zł;

8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – wynosi nie mniej niż 3921 zł;

9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – wynosi nie mniej niż 1961 zł;

10) art. 150 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3563 zł.

Wróć do góry