– Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W przypadku ograniczonych środków finansowych PFRON Centrum wprowadza zasady kolejności rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 4. o grupie inwalidzkiej;

Osoba niepełnosprawna może, ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała już wcześniej na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;
 3. wybierze organizatora oraz ośrodek wpisane do rejestru organizatorów i ośrodków, prowadzonych przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr organizatorów i ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl)
 4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 2. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem); lub kserokopia orzeczenia (oryginał do wglądu);
 3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie później niż na 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku;
 4. zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej;
 5. kopia dowodu osobistego w przypadku podpisu niemożliwego.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może podpisać i złożyć także przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie za zakończony kwartał ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i umieszczane na stronie www.stat.gov.pl.

W przypadku przekroczenia limitu dochodowego, kwotę dofinansowania pomniejsza się
o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:

 • zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie;
 • nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;
 • opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Wróć do góry