– Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w środowisku, zwiększeniu możliwości zaspakajania ich potrzeb oraz włączeniu w życie społeczne.

Adresatami są:

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

lub

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

WAŻNE

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie 

 • osobiście w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych,
 • pod numerem telefonu 32 233 79 83 lub 32 332 66 14 lub 514 441 920,

Termin przyjmowania kart zgłoszeń trwa do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Pliki do pobrania:

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione  potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Wróć do góry