– Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Obejmuje ono:

– Poradnictwo psychologiczne – realizuje się poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki, psychoedukacji, terapii, psychoterapii, konsultacji.

– Poradnictwo rodzinne – obejmuje diagnozę i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych, a także konsultacje dla rodzin oraz par.

Z naszych usług może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu gliwickiego, ponieważ nasza oferta jest kierowana zarówno do dorosłych jak i do dzieci.

Pomoc w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej ukierunkowana jest na działania zaradcze rodzinom, które przeżywają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wzajemnej komunikacji, agresji.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej współpracuje ściśle z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej. Rodzinom zastępczym oferujemy pomoc w zakresie:

  1. Zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz osobom pełniącym tą funkcję w zakresie posiadanych predyspozycji i motywacji do tej roli. lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
  2. Zapewnienia pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
  3. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
  4. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
  5. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
  6. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców objętych tą pieczą
  7. Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego
  8. Uczestnictwo w zebraniach zespołów w celu dokonywania oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
  9. Zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób usamodzielnianych
Wróć do góry