– Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • wydawanie kart parkingowych.

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy bądź uprawnień:

 • w zakresie rehabilitacji społecznej, np. możliwość uczestnictwa,
 • w warsztatach terapii zajęciowej,
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (także specjalistycznych) oraz korzystania z uprawnień przysługujących pracownikom będących osobami niepełnosprawnymi (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw w pracy),
 • ulg – np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat radiowo – telewizyjnych,
 • skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
 • skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych)
 • skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach

ul. Bojkowska 20

44 – 100 Gliwice

Tel. 32/230 26 90 lub 32/232 99 10

Godziny urzędowania Zespołu można sprawdzić na stronie internetowej :

http://ops.bip.gliwice.eu
Wróć do góry