– Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy i przyznaniem środków finansowych.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo) .

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności ,
 2. w przypadku braku określenia w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności, sporządzone nie później niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

 1. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 2. Kserokopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie
  z Wnioskodawcą.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę dokonania zakupu i/lub zamontowania wskazanego we wniosku urządzenia.
 4. Udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych lub technicznych ( własność, umowa najmu).
 5. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 6. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez Wnioskodawcę.
 7. Fakturę pro-forma, ofertę cenową lub kosztorys na wnioskowany przedmiot dofinansowania.
 8. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia Postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).
 9. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu w trakcie składania wniosku).

Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski niekompletne, jeśli w terminie 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach nie zostaną one usunięte.

Wróć do góry