– Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo
w warsztatach terapii zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna mieszkająca na terenie Powiatu Gliwickiego może wystąpić
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do:

  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • likwidacji barier technicznych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji pozarządowych ),
  • wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Podstawy prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 426 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Wróć do góry