– Świadczenia dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej

RODZINIE ZASTĘPCZEJ i PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA przysługuje świadczenie obligatoryjne:

 1. na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 80 ust. 1 ustawy),
 2. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek
  na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy),
 3. zawodowej rodzinie zastępczej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia
  26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek
  na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 2 ustawy).Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2,
 4. dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego(art. 80 ust. 1a),

PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA przysługują dodatkowo:

 1. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 1),
 2. środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 2);
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (art. 84 pkt 3);

ZAWODOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ przysługują:

 1. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 4).

RODZINIE ZASTĘPCZEJ i PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA przysługuje świadczenie fakultatywne (art. 83 ustawy):

 1. na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 2. świadczenie na pokrycie:
  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
  1. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy);

ZAWODOWEJ i NIEZAWODOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ Starosta może przyznać:

 1. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 2 ustawy),
 2.  świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 4 ustawy),

Szczegóły przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 83 Ustawy określa Zarządzenie
Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.(PDF)

Szczegóły przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 84 Ustawy określa Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 marca 2018 r., wysokość świadczeń wynosi:

1) art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 694 zł;
2) art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 1052 zł;
3) art. 81 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 211 zł;
4) art. 81 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 211 zł;

Wróć do góry