– Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Na zdjęciu widać dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę. Siedzą na kamiennych schodach. Chłopiec pomaga dziewczynce w odrabianiu zadania domowego.

Realizacja przez PCPR w Gliwicach Projektu wnika z faktu podpisania umowy partnerskiej przez Wojewodę Śląskiego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.

Powiat Gliwicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 340 710 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 287 150 zł i z budżetu państwa: 53 560 zł.

Wróć do góry