– Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

PCPR w Gliwicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu:

  1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na udzielaniu przez niego pomocy:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.);
  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • w załatwieniu spraw urzędowych;
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wróć do góry