– Kooperacje 3D

Na obrazku widać splot rąk. każdy trzyma kolejną osobę.

PCPR w Gliwicach bierze udział w Projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, do którego przystąpiliśmy wspólnie z MOPS w Knurowie. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu odbywa się od kwietnia 2018 r. i trwać będzie do marca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa oraz policji. Wypracowywany model obejmował będzie 3 poziomy współpracy:

  • poziom instytucjonalny – współpraca ośrodka pomocy społecznej z innymi instytucjami;
  • poziom pracownika – współpraca pracownika socjalnego z pracownikami innych instytucji;
  • poziom klienta – współpraca pracownika socjalnego z klientem.
Wróć do góry