– Program „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.      dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2.      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w terminie do dnia 02 lutego 2024 roku.

Pliki do pobrania:

Wróć do góry