– Podsumowanie realizacji projektu „Wsparcie na starcie”

Na zdjęciu widać zajęcia z fotografii
Zajęcia z fotografii

Przyszedł czas podsumowania projektu „Wsparcie na starcie”. Za nami trzy lata owocnej współpracy w uczestnikami. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, udało Nam się zrealizować wiele działań dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Był to czas intensywnej pracy, w której nie zabrakło sukcesów. Bardzo dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Projektu  za aktywny udział w jego realizacji!

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Wsparcie na starcie” kierowany był do mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Przez 3 lata trwania projektu wsparciem planowano objąć minimum 120 osób w tym, co najmniej 45 osób z niepełnosprawnością. Ostatecznie uczestników było aż o 22 osoby więcej, finalnie z projektu skorzystały 142 osoby.

Rok 2020 był dla projektu „Wsparcie na starcie” pod wieloma względami wyjątkowy, zarówno dla nas jak i dla naszych uczestników. Po pierwsze –  był to ostatni rok, zamykający trzyletni projekt realizowany od 2018 roku. Po drugie – ogromny wpływ na realizację projektu, miała trudna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19. Mimo wielu przeciwności losu, stale zmieniających się warunków i nowych obostrzeń pracownicy starali się, aby uczestnicy mogli  jak najwięcej wynieść z projektu zarówno dla siebie i swoich bliskich. Zgodnie z założeniami dano uczestnikom projektu możliwość rozwoju zarówno umiejętności społecznych, jak i kompetencji zawodowych. Niektóre z zaplanowanych rzeczy  niestety nie zostały zrealizowane z powodu nakładanych obostrzeń, czego bardzo żałujemy. Cieszymy się natomiast z tego,  co udało się przeprowadzić.

W trakcie trwania projektu odbywały się wyjazdy szkoleniowe, treningi, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z logopedą, terapia czaszkowo-krzyżowa, warsztaty rozwoju zainteresowań, kursy online i kursy stacjonarne. Zadbano także aby nie zabrakło atrakcji kulturalnych i sportowych. Uczestnicy otrzymali karnety/vouchery na basen, do kina oraz do Śląskiego Parku Rozrywki „Legendii”. Odbyły się także wycieczki wyjazdowe, w których wzięła udział zdecydowana większość uczestników projektu wraz z rodzinami.

Zdjęcie przedstawia zajęcia z sensoplatyki
Zajęcia z sensoplastyki

Przez okres trzech lat trwania projektu, uczestnicy poprzez udział w kursach/szkoleniach zdobyli kwalifikacje zawodowe lub nabyli nowe kompetencję. Zauważono, że uczestnicy zawarli nowe znajomości, zintegrowali się ze sobą, oraz wzajemnie motywowali się do działania. Udział w projekcie zwiększył ich pewność siebie, zmotywował do nawiązania nowych kontaktów społecznych oraz do poszukiwania zatrudnienia. 

Wróć do góry