– Wolne miejsca w mieszkaniu chronionym w Bojszowie!

W miejscowości Bojszów w gminie Rudziniec, Powiat Gliwicki stworzył mieszkanie chronione przeznaczone dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest tą formą wsparcia usamodzielnianych wychowanków, dzięki której mogą oni podejmować aktywność zawodową oraz kontynuować kształcenie, oczekując na własne mieszkanie i ustabilizowanie sytuacji osobistej.

Każde pokój wyposażony jest w z łazienkę, a w części wspólnej znajduje się salon z częścią kuchenną. Mieszkańcy będą mieli też do dyspozycji taras i teren zielony otaczający budynek. Mieszkanie chronione jest formą wsparcia przewidzianą dla osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a więc wyłącznie dla osób pełnoletnich. Mieszkania chronione w Bojszowie jest gotowe do zamieszkania.

Długość pobytu w mieszkaniu chronionym i odpłatność za ten pobyt regulują właściwe przepisy, a ustalane są dla każdego wychowanka indywidualnie w zależności od stwierdzonej potrzeby.

Obecnie trwa jeszcze rekrutacja mieszkańców, a właściwy start przewidywany jest najpóźniej od 1 września 2022 r. Aktualnie dopinane są procedury administracyjne, co wiąże się ze złożeniem formalnych wniosków przez osoby zainteresowane tą formą wsparcia. Po wydaniu przez PCPR w Gliwicach decyzji kierującej, w mieszkaniach będą mogli zamieszkać pierwsi mieszkańcy.

Nadzór nad funkcjonowaniem mieszkania oraz realizacją przez jego mieszkańców ustalonych zasad będzie pełniło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Zasady te i regulamin zostały określone w wprowadzonym Zarządzeniu Dyrektora PCPR w Gliwicach nr 7/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać w siedzibie PCPR w Gliwicach.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym spoczywa na jego mieszkańcach, a szczegółowe zasady jej ponoszenia reguluje Uchwała nr XXXV/277/2022 Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 27.01.2022 r. Zasady te przewidują całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty jeżeli osoba spełnia kryterium dochodowe określone w ww. ustawie i uzależnione są od stopnia trudności jej sytuacji osobistej.

Chętnych zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie PCPR w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 lub telefonicznego pod nr tel. 32 3326617, 32 3326618 oraz mailowego pod adresem: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Wróć do góry