– Przepisy określające dodatkowe obowiązki podmiotów sprawujących pieczę zastępczą

Informujemy, iż w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzono przepis określający dodatkowe obowiązki podmiotów sprawujących pieczę zastępczą w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, tj.   

Art. 38c dodany przez art. 15 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” zmieniającej niniejszą ustawę o pieczy z dniem 26 stycznia 2021 r.  o następującym brzmieniu:
Art.  38c.   W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:

1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej:

  • państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
  • wojewodą,
  • organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
  • podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej;

2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;

3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

Wróć do góry