– Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków składanych przez Gminy/Powiaty w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawna i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia
  10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe
  w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia
  25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl

Informacja o zakwalifikowaniu się przez Powiat do ww. Programu oraz możliwości składania wniosków przez osoby zainteresowane tą formą wsparcia ukaże się na stronie internetowej PCPR-u po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny Polityki Społecznej wyników naboru.

Wróć do góry