– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

1.      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;

2.      osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

§  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

§  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

§  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy i wsparciu asystenta w następujących czynnościach:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do dnia  04.11.2022 r.

·           osobiście w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych,

·           pod numerem telefonu 32 332 66 14 lub 514 441 920,

·           drogą mailową pod adresem pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl

Wróć do góry