– Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

W związku z planowaną realizacją programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ogłasza:

 1. Nabór osób chętnych do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • w załatwieniu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
  z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
  i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych, zawierające pełne dane kontaktowe oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje lub doświadczenie, prosimy składać do dnia 18.12.2020 r. osobiście po telefonicznym uzgodnieniu wizyty w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych (pokój 090), tel. 32 332 66 14 lub 514 441 920, drogą mailową pod adresem pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

 • Nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługami Asystenta osobistego.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • w załatwieniu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
  z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
  i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie oraz złożenie Karty zgłoszenia
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
do dnia 18.12.2020 r. osobiście po telefonicznym uzgodnieniu wizyty w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych (pokój 090), tel. 32 332 66 14 lub 514 441 920, drogą mailową pod adresem pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Pliki do pobrania

Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych, pod numerami telefonów 32 332-66-14,
514-441-920.

Wróć do góry