– „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Adresatami Programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na pomocy:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • w załatwianiu spraw urzędowych;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
  w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa
w Programie w terminie do dnia 18.10.2021 r.

 • osobiście w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych,
 • pod numerem telefonu 32 332 66 14 lub 514 441 920,
 • drogą mailową pod adresem pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej

www.niepelnosprawni.gov.pl


Wróć do góry