– Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program wyrównywania różnic między regionami III
Dofinansowanie: 110 724,60 zł
Termin realizacji: 06.07.2023 – 29.02.2024
Cel programu: Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Zadania realizowane w ramach programu:
W Powiecie Gliwickim program jest realizowany w obszarze F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
Grupy docelowe: Program ten jest skierowany do samorządów i organizacji
pozarządowych.

Adresatami pomocy dla obszaru F są jednostki samorządu terytorialnego lub
organizacje pozarządowe.

Efekty: modernizacja istniejącej infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wróć do góry