– Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500+

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).
  3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Gliwickiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., PCPR w Gliwicach z urzędu przedłuży dodatek wychowawczy do dnia 31.05.2022 r. Wniosek o przyznanie od dnia 01.06.2022 r. świadczenia wychowawczego można składać przez platformę PUE ZUS na formularzu SW-O od dnia 01.02.2022 r
  4. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  5. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).

Wróć do góry