– Świadczenia dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej

RODZINIE ZASTĘPCZEJ przysługuje świadczenie:

A) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

B) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwotą 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy),

C) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach określonych wart. 37 ust.

D) fakultatywne (art. 83 ustawy):

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 2. świadczenie na pokrycie:
  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
  2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy);
 3. rodzina zastępcza niezawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 2 ustawy)

ZAWODOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ przysługuje świadczenie:

A) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie (art80 ustawy),

B) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art81 ust. 1 ustawy),

C) na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 2 ustawy),

D) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach określonych w art37 ust. 2.

E) fakultatywne (art. 83 ustawy):

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy),
 2. świadczenie na pokrycie:
  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy),
  2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy);
 3. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 2 ustawy),
 4. kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 4 ustawy).

PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA przysługuje świadczenie:

A) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie (art. 80 ustawy);

B) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy);

C) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach określonych wart. 37 ust. 2.

D) środki finansowe na:

 1. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 1);
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 2);
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka
  lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (art. 84 pkt 3);

E) fakultatywne (art. 83 ustawy)

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 2. świadczenie na pokrycie:
  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
  2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy).
Wróć do góry