– Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Flaga i Godło Polski

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 
Dofinansowanie: 165 240,00 zł

Całkowita wartość: 165 240,00 zł
 
Termin realizacji:  20.05.2021 – 31.12.2021
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 
Zadania realizowane w ramach programu: pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.) oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 
Grupy docelowe: program adresowany jest dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
– osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. 
 
Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Wróć do góry