– Pilotażowy Program “Aktywny Samorząd” – w 2021

Flaga i Godło Polski

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
 
Dofinansowanie: 199 559,70 zł

Całkowita wartość: 199 559,70 zł
 
Termin realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2022
 
Cel programu: Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
Zadania realizowane w ramach programu:
Wsparcie w formie dofinansowania w ramach modułów.

Moduł I – utrzymanie zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi
 
Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.
 
Efekty: zmniejszenie barier społecznych i zawodowych.

Wróć do góry