– Instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na:

 1. Interwencyjne,
 2. Socjalizacyjne,
 3. Specjalistyczno-terapeutyczne.
 4. Rodzinne

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.

Obecnie poza Powiatem Gliwickim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 34 dzieci z terenu naszego Powiatu.

Na terenie Powiatu Gliwickiego funkcjonuje jedynie Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Rodzinny Dom dla Dzieci” w Paczynie.

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 1. Tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
 2. Wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
 3. Umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
 4. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
 5. Ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

W Powiecie Gliwickim funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Rodzinny Dom dla Dzieci” z siedzibą w Paczynie. Dyrektorem placówki jest Pani Renata Kopania.

Działa ona w oparciu o własny statut i regulamin, a podstawą prawną od 1 stycznia 2012 r. jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2023 Starosty Gliwickiego z dnia 09 lutego 2023 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Paczynie w 2023 r. wynoszą 4208,40 zł.

Dane teleadresowe:

Rodzinny Dom dla Dzieci
ul. Leśna 26
44-120 Paczyna
Tel. (32) 233 47 90
e-mail: reniaiirek@op.pl

Wróć do góry