– Dobry Start 2021

Rada Ministrów w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092) zgodnie z którym:

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych.

Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez Internet, poprzez systemy teleinformatyczne.

Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, z dniem wejścia w życie powyższego Rozporządzenia traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 20-19, poz. 1343).

Więcej informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092) jest dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001092

Instrukcje dotyczące złożenia wniosku są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

UWAGA!

Do wniosku niezbędne jest załączenie zaświadczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z datą umieszczenia, wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Wróć do góry