– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności PCPR w Gliwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

PCPR w Gliwicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Anna Potocka
 • E-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
 • Telefon: 32 3326616

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Powiatu Gliwickiego
 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • E-mail: brz@starostwo.gliwice.pl
 • Telefon: 32 3326693

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt)

Informacje na temat skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można użyć następujących skrótów klawiszowych, służących przemieszczaniu się po elementach strony lub uruchamianiu dostępnych na niej funkcji:

Klawisz TAB – przełącza wskazanie odnośnika

Klawisz ENTER – Przejście do wskazanego odnośnika

Informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie są ulokowane w trzech budynkach:

A – budynek stojący równolegle do ul. Zygmunta Starego.

B, C – budynki stojące równolegle do ul. Królowej Bony.

Między budynkami A i B znajduje się łącznik na pierwszym piętrze.

 1. W pełni dostępne pod względem architektonicznym jest wejście główne do budynku PCPR oraz pomieszczenie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (parter budynku „A”). W tym Zespole pracownicy dysponują przenośną pętlą indukcyjną.
 2. Dostęp do pomieszczeń PCPR znajdujących się na parterze w budynku „B” (Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Kancelaria, Zespół ds. pieczy zastępczej, Obsługa Prawna dla klientów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej) jest ograniczony ze względu na barierę w postaci schodów. W tym miejscu zamontowana jest platforma przyschodowa. Aby z niej skorzystać należy przywołać (dzwonek) pracownika PCPR. Sygnał dzwonka odbierany jest
  w Kancelarii PCPR.
 3. Pomieszczenia PCPR znajdujące się na II piętrze w budynku „A” (Zespół ds. Projektów Celowych, Zespół ds. Świadczeń) są dostępne pod względem architektonicznym. Na pierwsze piętro  można dostać się windą osobową (w tym celu należy dzwonkiem przywołać pracownika Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego). Przy schodach z I na II piętro zamontowana jest platforma przyschodowa. Między windą osobową a platformą znajdują się schody (2 stopnie), które można pokonać dzięki nakładanemu na schody podjazdowi.
 4. Dostęp do pomieszczeń PCPR znajdujących się na I piętrze budynku „C” (Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej) jest ograniczony ze względu na barierę w postaci schodów. Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy/platformy przyschodowej). W sytuacji przyjmowania osoby z niepełnosprawnością pracownicy Zespołu korzystają z pomieszczeń PCPR znajdujących się na parterze w budynku „B”.
Wróć do góry