– Zespół specjalistów

Oferta pomocy:

Pomoc psychologiczna – obejmuje szeroki wachlarz usług opartych na wiedzy
z zakresu psychologii, takich jak:

  • – poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • – psychoterapia indywidualna
  • – poradnictwo, konsultacje, terapia par i rodzin
  • – grupy psychoedukacyjne
  • – grupy wsparcia
  • – profilaktyka

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej tworzą:

mgr Agnieszka Rak – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Posiada ukończony Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej organizowany przez WTTS Poznań. Prowadzi konsultacje, poradnictwo indywidualne i rodzinne, zajmuje się głównie terapią dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiniuje osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzi szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Prowadzi grupy wsparcia i psychoedukacyjne. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. W swojej pracy zajmuje się głównie problematyką przemocy w rodzinie oraz zaburzeniami okresu dziecięcego i adolescencji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 mgr Joanna Salamon – psycholog, Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Posiada przygotowanie pedagogiczne. W trakcie Kursu Terapii Systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie m.in. udziela pomocy i wsparcia osobom doświadczającym kryzysów, dzieciom
i rodzinom zastępczym, opiniuje kandydatów i osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia, dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracuje z Ośrodkiem Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach, gdzie zajmuje się diagnostyką, psychoedukacją, terapią indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży.

Pomoc prawna:

mgr Katarzyna Kuziara-Cieślar – prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gliwicach nieprzerwanie od 2006r. Wcześniej już od 2003r. jako aplikant występowała przed sądami powszechnymi i organami wymiaru sprawiedliwości, głównie na terenie miasta Katowic, Sosnowca, Bytomia i innych pobliskich.
W ramach wieloletniej praktyki adwokackiej, Pani Mecenas świadczyła pomoc prawną w zakresie poradnictwa oraz reprezentując klientów przez Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym.
Zakres działalności prawniczej Pani Adwokat Katarzyny Kuziary-Cieślar jest bardzo szeroki. W związku z prowadzoną działalnością, Pani Mecenas zajmuje się obsługą przedsiębiorców z kraju i z zagranicy, w tym spółek handlowych z kapitałem zagranicznym, których firmy są znane na rynkach światowych w Europie oraz poza nią.
Świadcząc usługi prawne dla klientów indywidualnych, Pani Adwokat reprezentuje klientów m.in. w sprawach cywilnych (np. o zapłatę należności), rodzinnych (jak np. rozwód, separacja, podział majątku) i w postępowaniu karnym.
Pani Adwokat posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych, opinii prawnych i projektów umów.
Od 2015 roku Pani Mecenas świadczy pomoc prawną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. W ramach stałych, cotygodniowych dyżurów – realizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17 – Pani Adwokat zajmuje się udzielaniem specjalistycznych porad prawnych, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego dotyczącego przemocy, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Podczas korzystania z pomocy prawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, istnieje również możliwość uzyskania pomocy w sporządzaniu pism procesowych, środków odwoławczych takich jak apelacja, zażalenie oraz innych pism do sądu  lub pism urzędowych do  innych instytucji.
Z bezpłatnych usług prawnych, świadczonych przez Panią Mecenas w PCPR mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego, a w szczególności rodziny zastępcze, funkcjonujące na podstawie ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

mgr Łukasz Kubicki – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 r. prowadzi Kancelarię
adwokacką, w ramach której reprezentuje klientów przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także organami
administracji państwowej i samorządowej. W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, a także bardziej specjalistycznych gałęzi (prawo spółdzielcze, lokatorskie, konsumenckie itd). Prywatnie i zawodowo związany z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi na celu pomoc dzieciom, rodzinie, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wróć do góry