BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

Realizacja rok 2011

Impreza informacyjno - integracyjna

W ramach projektu została zorganizowana sześciogodzinna  impreza informacyjno – integracyjna, która odbyła się na świeżym powietrzu 18 września 2011 r.
na Ranchu „U Marka” w Bargłówce. W Imprezie wzięło udział 120 osób: uczestnicy projektu wraz z rodzinami, znajomymi oraz zaproszeni goście. Podczas imprezy przy akompaniamencie zespołu muzycznego zapewniono również:
-  gry/zabawy integracyjne dla uczestników,
- konkursy rodzinne, w tym o Unii Europejskiej z nagrodami rzeczowymi,
- catering (w tym ciepły posiłek).

Dodatkowe formy wsparcia

Dodatkowymi formami wsparcia, które zorganizowano w ramach projektu było Indywidualne doradztwo zawodowe oraz poradnictwo prawne.

W Indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział w sumie 5 osób. Doradztwo odbywało się w okresie od 2.11.2011 r. do 30.11.2011 r. Każdy uczestnik skorzystał
z 5 godzin indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, podczas którego został opracowany Indywidualny Plan Działania, w tym:
- rozpoznanie indywidualnych  istniejących trudności w znalezieniu pracy,
- określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestnika,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
- wybór zawodu, drogi zawodowej lub kierunku kształcenia, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
- korzystanie z internetu podczas poszukiwania ofert pracy.

W poradnictwie prawnym, które zorganizowano w okresie od 21.11.2011 r.  do 16.12.2011 r. z kolei wzięło udział 12 osób. Każdy uczestnik skorzystał z 2 godzin poradnictwa obejmującego następujące zagadnienia:
-  prawa przysługujące uczestnikowi,
-  konsultację własnych problemów prawnych.

Dla 8 uczestników projektu zorganizowano dodatkowo kurs Prawa jazdy kategorii „B”. Warto zaznaczyć, że wśród uczestników kursu 4 osoby to osoby niepełnosprawne. Kurs został zorganizowany w okresie od 17.10.2011 r. – 16.12.2011 r. Kurs ukończyło 7 osób – jedna osoba (niepełnosprawna) zrezygnowała z kontynuacji uczestnictwa
w kursie ze względu na zły stan zdrowia.

Bezpieczna rodzina

Dla grupy osób niepełnosprawnej wraz z rodzicami (22 osoby) w okresie od września
do października 2011 r. w systemie weekendowym zostały zorganizowane stacjonarne treningi specjalistyczne „Bezpieczna Rodzina”.
Dla rodziców osób niepełnosprawnych zorganizowano:
a.    Trening specjalistyczny „Praca ze stresem” – 6 godzin edukacyjnych
b.    Trening specjalistyczny – „Seksualność osób niepełnosprawnych”
- 6 godzin edukacyjnych
c.    Trening specjalistyczny – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 6 godzin edukacyjnych
d.    Trening specjalistyczny- „Zarządzanie czasem i finansami”– 6 godzin edukacyjnych

Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano:
a)    Specjalistyczny Trening samodzielności – 12 godzin edukacyjnych
b)    Trening specjalistyczny – „Przygotowanie do życia w rodzinie”
– 6 godzi edukacyjnych
c)    Trening specjalistyczny – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 6 godzin edukacyjnych

W ramach specjalistycznych treningów umożliwiono rodzicom osób niepełnosprawnych udział w treningu samodzielności swoich dzieci (3 godz.). Zabieg ten miał na celu uświadomienie rodzicom, że ich dzieci pomimo niepełnoprawności powinny być
w drodze do samodzielności.
 

Szkolenia modułowe

W ramach projektu „Dobry start w samodzielność” w dniach 15 – 24 sierpnia 2011 roku grupa 23 osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych skorzystała z 10 – dniowego wyjazdowego szkolenia modułowego do górskiej miejscowości – Węgierska Górka. Szkolenia obejmowały następujące moduły:

Moduł 1: Trening predyspozycji do wykonywania zawodu   - 20 godzin zegarowych
Moduł 2: Trening zaradności i umiejętności społecznych - 20 godzin zegarowych
Moduł 3: Trening zarządzania czasem i finansami - 20 godzin zegarowych
Moduł 4: Trening profilaktyki zdrowia i relaksacji – 10 godzin zegarowych

Kontynuacja szkoleń modułowych realizowana była stacjonarnie w Gliwicach
w miesiącach wrzesień – październik 2011 r. i uczestniczyło w nim 26 osób. Szkolenie obejmowało następujące moduły;

Moduł 1: Warsztat samoobrony - 24 godzin zegarowych
Moduł 2: Warsztat edukacji seksualnej- 16 godzin zegarowych

Turnus rehabilitacyjny połączony z organizacją szkoleń / poradnictwa indywidualnego oraz grupy wsparcia.

W ramach projektu „Dobry start w samodzielność” zorganizowano wyjazd na 14 – dniowy turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich rodziców (26 osób) w okresie od 17.07.2011 r. – 30.07.2011 r. do górskiej miejscowości - Iwonicz Zdrój. Turnus został w części sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a pozostała część kosztów została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (w ramach wkładu własnego).

Dodatkowym atutem wyjazdu było zorganizowanie szkoleń / poradnictwa indywidualnego oraz grupy wsparcia dla uczestników podczas turnusu rehabilitacyjnego:

 • » Realizacja grupy wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych w wymiarze 16 godzin,
 • » Poradnictwo zawodowe w wymiarze 1 godziny na uczestnika projektu,
 • » Poradnictwo psychologiczne w wymiarze 1 godzina na opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • » Trening wykorzystania potencjału w motywacji dla rodziców osób niepełnosprawnych w wymiarze 16 godzin,
 • » Artterapia zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych w wymiarze 16 godzin,
 • » Pedagogika zabawy – organizowane w wymiarze 8 godzin,
 • » Trening umiejętności zaradności dnia codziennego dla niepełnosprawnych uczestników projektu w wymiarze 16 godzin.

Szkolenia modułowe - wyjazdowe

W dniach 15 – 24 sierpnia 2011 roku w ramach projektu „Dobry start w samodzielność” grupa 23 osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych skorzystało z 10 – dniowego szkolenia modułowego do górskiej miejscowości – Węgierska Górka. Szkolenia obejmowały następujące moduły:

 • Moduł 1: Trening predyspozycji do wykonywania zawodu - 20 godzin zegarowych
 • Moduł 2: Trening zaradności i umiejętności społecznych - 20 godzin zegarowych
 • Moduł 3: Trening zarządzania czasem i finansami - 20 godzin zegarowych
 • Moduł 4: Trening profilaktyki zdrowia i relaksacji – 10 godzin zegarowych

Dokumenty do pobrania

Wzór usprawiedliwienia - pobierz plik

Realizacja rok 2010

Trening „Samodzielności i przetrwania”

W dniach 11 - 13 listopada 16 wychowanków rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych skorzystało z wyjazdowego treningu „Samodzielności i przetrwania” w Gorskiej miejscowości Rytro. Trening miał na celu m. in. integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Trening obejmował:

BLOK I: Trening umiejętności życiowych

 • » Ćwiczenia z zakresu kompetencji społecznych miękkich,
 • » Ćwiczenia z zakresu poruszania się po rynku pracy,
 • » Ćwiczenia z zakresu pedagogiki zabawy

BLOK II Trening „Pierwszej pomocy”

 • » Ćwiczenia oddechowe,
 • » Ćwiczenia relaksacyjne

BLOK III Trening orientacji w czasie i przestrzeni

 • » 3 szkolenia terenowe na orientację w 1 grupie,
 • » Terapia z wykorzystaniem 1 metody terapeutycznej: hydroterapia

Szkolenia i kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Brali oni udział w następujących kursach:

 • » Kurs komputerowy, w którym uczestniczyło łącznie 10 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w których to nabyli wiedzę m. in. w zakresie multimediów w MS Windows oraz bezpiecznej pracy w systemie, programy Word, MS Excel, przeglądarka internetowa. Grupa osób niewidomych i niedowidzących biorących udział w kursie dodatkowo nabyła wiedzę z zakresu obsługi i pracy z syntezatorem mowy.
 • » Szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, w którym uczestniczyło 13 osób niepełnosprawnych. Szkolenie miało na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym codzienne życie. W ramach szkolenia skorzystali m. in. z treningu kulinarnego, porządkowego oraz treningu gospodarowania pieniędzmi i obsługi podstawowych urządzeń domowych.
 • » Szkolenie z zakresu języka migowego dla 2 osób niepełnosprawnych, które miało na celu m. in. zapoznanie uczestników z zasadami stosowania znaków migowych w porozumiewaniu się osób niesłyszących, praktyczną naukę języka migowego w postaci zestawu znaków daktylograficznych oraz znaków ideograficznych oraz zapoznanie ze współczesnymi poglądami dotyczącymi stosowania metod manualnych.
 • » Kurs wizażu, w którym uczestniczyła 1 osoba. Kurs miał na celu nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności m. in. demakijaż, hennę brwi i rzęs, makijaż.
 • » Kurs „Prawo jazdy kategorii B”, w którym brało udział 6 wychowanków rodzin zastępczych. Kurs miał na celu zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności prowadzenia pojazdu mechanicznego. Obejmował on 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Zakończony był państwowych egzaminem końcowym.
 • » Kurs językowy, w którym wzięły udział 4 osoby. Kursy odbywały się w renomowanych szkołach językowych działających na terenie województwa śląskiego.
 • » Warsztaty „Samorozwoju osobistego”, które zostały skierowane dla wychowanków rodzin zastępczych. Warsztaty miały za zadanie m.in. podnieść samoocenę uczestników, rozwój zdolności korzystania z posiadanych zasobów oraz nabycie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego.
 • » Szkolenie „Prawo co dnia”, w którym uczestniczyło 7 osób (wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne). To autorskie szkolenie dotyczyła podstawowych zagadnień prawnych. Szkolenie inspirowane było wzorcami anglosaskich programów typu street law. Celem programu było przekazanie uczestnikom szkolenia podstawowych informacji o obowiązującym w Polsce prawie. Uczestnicy na szkoleniu otrzymali praktyczną i uniwersalną wiedzę, która będą mogli wykorzystać w życiu codziennym..

Wszystkie szkolenia i kursy zakończyły się wydaniem odpowiednich certyfikatów.

Trening kreatywności i automotywacji

Wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych w dniach 21-22 sierpnia 2010 roku oraz 28-29 sierpnia 2010 roku wezmą udział w wyjazdowym treningu kreatywności i automotywacji. Trening zawiera następujące moduły:

 • » Moduł 1: Trening kreatywności - 5 godzin
 • » Moduł 2: Trening motywacyjny - 10 godzin
 • » Moduł 3: Trening komunikacji interpersonalnej z elementami autoprezentacji - 20 godzin
 • » Moduł 4: Trening umiejętności życiowych - 5 godzin

Trening zorganizowany jest na terenie powiatu gliwickiego.

Turnus rehabilitacyjny

Kolejnym etapem otrzymanego wsparcia w ramach projektu „Dobry start w samodzielność” jest sfinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w okresie od 16.08.2009 r. do 30.08.2009 r. Pozostała część kosztów została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Turnus rehabilitacyjny organizowany jest w górskiej miejscowości - Jarnołtówek w Ośrodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym. Dodatkowym atutem wyjazdu jest zorganizowanie treningu kreatywności i automotywacji, który obejmuje następujące moduły:

 • » Trening kreatywności - 6 godzin,
 • » Trening motywacyjny - 9 godzin,
 • » Trening komunikacji interpersonalnej - 15 godzin,
 • » Trening umiejętności życiowych - 30 godzin

Badania lekarskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach skierowało 42 uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” na bezpłatne, profilaktyczne badania lekarskie zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Uczestnicy zostali podzielnie na dwie grupy, których przynależności określiło miejsce zamieszkania, tzn. uczestnicy z Pyskowic i okolic zostali skierowani na badania do Przychodni w Pyskowicach, a uczestnicy z Knurowa i okolic zostali skierowani do przychodni w Knurowie. Z przychodniami tymi PCPR zawarło stosowne umowy.

W ramach tej formy wsparcia każdy uczestnik spotkał się z lekarzem internistą, a następnie po przeprowadzeniu wywiadu pacjent został skierowany na badania laboratoryjne zgodne z indywidualną potrzebą. Każdy uczestnik mógł skorzystać z:

 • » Badania ciśnienia
 • » Badania ostrości wzroku
 • » Spirometrii płuc z rentgenem płuc
 • » EKG
 • » OB
 • » Morfologii (poziom hemoglobiny, hematokryt, czerwone ciałka krwi, białe ciałka krwi, płytki krwi, cholesterol HDL, LDL, poziom glukozy)

Po otrzymaniu wyników powyższych badań uczestnik - pacjent konsultował się ponownie z lekarzem internistą, który na podstawie wyników mógł skierować na wizytę u specjalisty, tj:

 • » kardiologa,
 • » okulisty,
 • » neurologa.

Kursy podwyższające kwalifikacje

Uczestnicy projektu — wychowankowie rodzin zastępczych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych — w ramach kursów podwyższających posiadane kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych, biorą udział w kursach językowych: 1 osoba w kursie języka angielskiego i 1 osoba w kursie języka niemieckiego. Osoby te kontynuują udział w projekcie, a tym samym naukę języka obcego od 2009 roku. Kursy odbywają się w renomowanych szkołach językowych działających na terenie województwa śląskiego

Realizacja rok 2009

Podstawowe dane

Głównym celem wsparcia uczestników projektu „ Dobry start w samodzielność ” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jest eliminowanie barier i trudności na jakie napotykają osoby znajdujące się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W trakcie trwania naboru uczestników do projektu przeprowadzono akcję informacyjną wśród mieszkańców powiatu gliwickiego, w wyniku której wyłoniono dwie grupy docelowe: grupę osób niepełnosprawnych, grupę osób z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych.

Wśród osób spełniających warunki formalne zespół rekrutacyjny zakwalifikował do projektu 44 osobową grupę składającą się z 20 osób niepełnosprawnych oraz z 24 osób z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Założono, iż każdy z uczestników projektu skorzysta, co najmniej z trzech form wsparcia.

Nowa forma wsparcia

Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy projektu „Dobry start w samodzielność” otrzymali możliwość uczestnictwa w nowych, dodatkowych formach wsparcia - aktywizacji zawodowej.

Beneficjentom zaproponowano następujące formy:

 • » „Stacjonarny trening kompetencji życiowych” zorganizowany dla 20 osób niepełnosprawnych (trening prowadzony przez: „Ja Ty My Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół”). Trening odbędzie się w dniach: 05,06,12,13 grudnia 2009 roku.

W ramach treningu zrealizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

 • MODUŁ I: Trening „Sztuka dobrego wychowania”
 • MODUŁ II: Trening pierwszej pomocy
 • MODUŁ III: Trening autoprezentacji i autowizerunku
 • » Wyjazdowe szkolenie „Motywacyjno – aktywizacyjne z elementami relaksacji i pracy ze stresem” zorganizowany dla 14 osób z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (prowadzony przez Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA”). Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 listopad 2009 roku oraz 05-06 grudnia 2009 r.

W ramach szkolenia zrealizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

 • MODUŁ I: Komponent motywacji
 • MODUŁ II: Komponent aktywizacji społeczno – zawodowej
 • MODUŁ III: Komponent relaksacji

Turnus podwyższający kwalifikacje

Osoby niepełnosprawne w okresie od 16.05.2009 r. do 27.06.2009 r. skorzystały ze szkolenia komputerowego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie było organizowane przez Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Uczestnicy projektu mieli zapewnione wsparcie w postaci transportu i opieki na organizowanym szkoleniu. W ramach zajęć początkowo poznawali pracę na komputerze od podstaw, stopniowo przechodząc do kolejnych etapów zaawansowanej znajomości jego funkcjonowania i szerokich możliwości (część z nich przeszła w ubiegłym roku szkolenie komputerowe).

Uczestnicy projektu z rodzin zastępczych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach kursów podwyższających posiadane kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych biorą udział w kursach językowych: 7 osób w kursach języka angielskiego i 2 osoby w kursie języka niemieckiego. Kursy odbywają się w renomowanych szkołach językowych działających na terenie województwa śląskiego. Cztery osoby ukończyły kurs z zakresu „Nowoczesnych metod przedłużania i stylizacji paznokci”, podczas którego nabyły wiedzę z podstaw dermatologii, specyfiki stylistyki paznokci, manicure biologicznego. Poznały w teorii i praktyce metodę fiberglas i metodę żelową.

Aktualnie są realizowane następujące kursy:

 • » kurs prawa jazdy kategorii „B”, w którym uczestniczą 3 osoby
 • » obsługa wózków widłowych, w którym uczestniczą 2 osoby
 • » kurs prawa jazdy kategorii „C+E”, w którym uczestniczy 1 osoba
 • » kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem, w którym uczestniczą 2 osoby

Od miesiąca listopada rozpoczną się kolejne kursy: autocad dla jednego uczestnika projektu oraz kurs języka angielskiego dla jednej osoby.

Turnus rehabilitacyjny

Kolejnym etapem otrzymanego wsparcia w ramach projektu „ Dobry start w samodzielność ” jest sfinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w okresie od 01.08.2009 r. do 13.08.2009 r. Pozostała część kosztów została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Turnus rehabilitacyjny organizowany był w nadmorskiej miejscowości – Sarbinowo w ośrodku wczasowo – rehabilitacyjnym. Dodatkowym atutem wyjazdu było zorganizowanie w dniach 03 – 06.08.2009 r. szkolenia z zakresu „Sztuka komunikacji – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem metody Wideotreningu Komunikacji (VIT)”, umożliwiający poprawę funkcji życiowych.

Trening w zakresie metod i technik odkrywania zdolności, predyspozycji i kompetencji do wykonywania danego zawodu „Spadochron”

Osoby z rodzin zastępczych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych biorący udział w projekcie uczestniczyli w 7 – dniowym wyjeździe warsztatowym – trening w zakresie metod i technik odkrywania zdolności, predyspozycji i kompetencji do wykonywania danego zawodu „Spadochron”, który odbył się w Ustroniu w okresie od 22.06.2009 r. do 29.06.2009 r. W trakcie pobytu w Ustroniu 24 uczestników wzięło również udział w szkoleniu z zakresu „Prawo na co dzień”. Stworzono im również możliwość skorzystania z indywidualnych porad prawnych.

Realizacja rok 2008

Podstawowe dane

W 2008 r. wsparciem w ramach Projektu „ Dobry start w samodzielność ” objętych zostało 50 osób, w tym:

 • » 30 wychowanków z rodzin zastępczych,
 • » 20 osób niepełnosprawnych z warsztatów terapii zajęciowych.

Wychowankowie rodzin zastępczych objęci zostali następującymi formami wsparcia:

 • » kursy podwyższające kwalifikacje, ustalone indywidualnie z każdym wychowankiem,
 • » trening umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy (w ramach czterech weekendowych wyjazdów warsztatowych),
 • » grupowe poradnictwo prawne,
 • » indywidualne doradztwo zawodowe.

Osoby niepełnosprawne zostały objęte następującymi formami wsparcia:

 • » czternastodniowy turnus rehabilitacyjny połączony z kursem komputerowym,
 • » indywidualne doradztwo zawodowe.

Spotkania promocyjno – inauguracyjne projektu „Dobry start w samodzielność”

W dniach 1 i 2 października 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zorganizowało spotkania, którymi zainaugurowało Projekt „ Dobry start w samodzielność ”. w spotkaniach wzięli udział wzięli beneficjenci ostateczni projektu: wychowankowie rodzin zastępczych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wraz opiekunami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu gliwickiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie, szkół specjalnych, powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych. Na spotkania przybyli również przedstawiciele mediów. W spotkaniu dnia 1 października 2008 uczestniczyli wychowankowie z rodzin zastępczych, a w spotkaniu dnia 2 października osoby niepełnosprawne – uczestnicy projektu.

Spotkania otwarte zostały przez Starostę Powiatu Gliwickiego Pana Michała Nieszporka. Tematyką spotkań było przybliżenie zaproszonym Projekt „ Dobry start w samodzielność ”, poprzez omówienie jego podstawowych założeń, źródeł finansowania oraz planowanych działań. Tematyk ta została przedstawiona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Barbarę Terlecką-Kubicius oraz przez zespół projektu w składzie: Ewa Drzyzga – koordynator Projektu, Marzena Bukowiec – Asystent Projektu, Maciej Janson – konsultant ds. prawnych, Jarosław Lisowski – doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci Projektu w trakcie spotkań odebrali z rąk Pana Starosty umowy dotyczące ich udziału projekcie „ Dobry start w samodzielność ”. Ponadto beneficjenci Projektu oraz zaproszeni goście otrzymali materiały promujące Projekt.

Spotkania zakończone zostały uroczystym obiadem.

Turnus rehabilitacyjny połączony z kursem komputerowym

w ramach aktywnej integracji 20 Beneficjentów Ostatecznych projektu „ Dobry start w samodzielność ” w terminie od 13 października do 26 października 2008 r. wyjechało na turnus rehabilitacyjny do nadmorskiego kurortu w Jarosławcu.

Uczestnicy turnusu podczas dwutygodniowego pobytu mieli zapewnione trzy zabiegi dziennie dobrane przez lekarza wg schorzeń, prowadzone pod okiem wyspecjalizowanego personelu sanatorium.

Dodatkowym atutem wyjazdu było przeprowadzenie dziesięciodniowego szkolenia komputerowego prowadzonego przez wyspecjalizowaną Fundację, posiadającą duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kurs obejmował:

 • » Ogólne podstawy obsługi komputera i programu MS Windows,
 • » Pracę z aplikacjami systemu operacyjnego, tj. Kalkulator, Notatnik, Paint, WordPad,
 • » Obsługę edytora tekstu MS Office Word,
 • » Ogólną wiedzę i umiejętności korzystania z Internetu.

Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności i otrzymaniem certyfikatu poświadczającym poszerzenie kwalifikacji.

W ramach szkolenia Beneficjenci Ostateczni projektu otrzymali podstawową wiedzę z zakresu korzystania z komputera (pisane, liczenie, skanowanie dokumentów), ze środowiska Internetu (zakładanie kont pocztowych, wysyłanie i odbieranie maili, wyszukiwanie informacji) co w znacznym stopniu przy systematycznym ćwiczeniu zdobytych umiejętności poszerzyło Ich kwalifikacje zawodowe.

W czasie wolnym od zajęć komputerowych oraz prowadzonych zabiegów, uczestnicy turnusu brali udział w licznych imprezach tematycznych prowadzonych przez animatorów kultury taki ja karaoke, dyskoteki czy ogniska.

Warsztaty umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe i prawne

W ramach aktywnej integracji dla 30 wychowanków rodzin zastępczych zorganizowano warsztaty umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doświadczonych specjalistów z katowickiej fundacji.

Warsztaty miały charakter weekendowych wyjazdów do niewielkiego hotelu nad jeziorem Czechowickim trwających od października do grudnia 2008 r. Beneficjenci Ostateczni zostali podzieleni na dwie grupy ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć oraz możliwość wyboru odpowiedniego dla danego uczestnika terminu wyjazdu. Dodać należy, iż podczas wyjazdów uczestnicy mieli zagwarantowaną całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunów.

Prowadzone warsztaty obejmowały dla każdej z grup program 60 godzin zajęć metodami aktywnymi w tym między innymi:

 • » Budowanie zespołu – budowanie zaufania,
 • » Komunikacja interpersonalna,
 • » Trening asertywności, rozwój samopoznania,
 • » Tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
 • » Rozmowa kwalifikacyjna – odgrywanie różnych ról.

W czasie wolnym od prowadzonych zajęć Beneficjenci Ostateczni mieli zorganizowany czas przez opiekunów, którzy nie pozwalali się nikomu nudzić – organizowanie spacerów, gier zespołowych czy porannych biegów było nieodłączną częścią zajęć warsztatowych.

Dodatkowo podczas weekendowych pobytów prowadzone były indywidualne zajęcia z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, osoby które skorzystały z tej formy wsparcia miały możliwość zapoznani się z własnymi zasobami oraz określeniem ścieżki rozwoju zawodowego. Doradztwo obejmowało przede wszystkim:

 • » Dokonanie analizy posiadanych zasobów i preferencji zawodowych oraz określenie ich priorytetów,
 • » Dokonanie oceny motywacji i skuteczności podejmowanych działań,
 • » Opracowanie indywidualnego planu działania – ścieżki rozwoju zawodowego, mającego na celu określenie preferowanego zawodu,
 • » Analizę potrzeby prorozwojowych wybranej profesji, poprze wykorzystanie specjalistycznych technik do określania poszczególnych analiz.

Ponadto podczas spotkań z doradcą zawodowym rozmawiano również o wymaganiach zawodu, instytucjach kształcących oraz sytuacji i tendencjach na rynku pracy. Określono wymagania zawodu – wykształcenie kierunkowe, kwalifikacje zawodowe oraz pożądane w zawodzie dodatkowe umiejętności. Grupowe poradnictwo prawne było dodatkowym atutem weekendowych wyjazdów warsztatowych.

Podczas tych zajęć Beneficjenci Ostateczni projektu wzięli udział 4,5 godzinnych zajęciach mających na celu przybliżenie młodym ludziom podstawowych zagadnień prawnych oraz zachęcenie tych, którzy potrzebują porady prawnej do indywidualnych bezpłatnych spotkań z prawnikiem w ramach projektu. Zajęcia tego typu były organizowane po raz pierwszy i odniosły spory sukces dlatego też planujemy ich realizację w kolejnych latach.

Kursy podwyższające kwalifikacje

W ramach aktywnej integracji Beneficjenci Ostateczni projektu wybierali indywidualne kursy pozwalające na zdobycie nowych lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji. W ramach powyższych kursów zostały zrealizowane:

 • » Kursy językowe, w tym: kurs języka angielskiego i niemieckiego obejmujące od 18 do 25 godzin lekcyjnych w wybranych przez uczestników szkołach językowych,
 • » Kurs prawa jazdy kat. B obejmujący 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych,
 • » Kurs na wózki widłowe obejmujący 44 godziny zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych,
 • » Kurs grafiki komputerowej był kursem indywidualnym obejmującym 22 godziny zajęć,
 • » Kurs komputerowy również został zrealizowany jako kurs indywidualny obejmujący 20 godzin lekcyjnych.

Podkreślić należy, iż uczestnicy projektu powyższe kursy realizowali na przełomie ostatniego kwartału 2008 roku a co za tym idzie kursy były niezwykle intensywne i wymagały od uczestników dużej samodyscypliny. Kursy zostały w całości sfinansowane z środków unijnych, finansowanie obejmowało opłatę za kurs, materiały dydaktyczne jak również niezbędne w niektórych przypadkach opłaty za badania lekarskie i egzaminy.

Indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

W ramach aktywnej integracji zorganizowano również indywidualne poradnictwo zawodowe dla 20 osób niepełnosprawnych. Celem przeprowadzenia powyższego doradztwa było uzyskanie przez Beneficjentów Ostatecznych świadomości mocnych i słabych stron, urealnienie ich znaczenia w przydatności do pracy oraz pokazanie uczestnikom, że wybierając przyszłą pracę, należy brać pod uwagę własne umiejętności i predyspozycje. Podczas prowadzone doradztwa uświadomiono uczestnikom:

 • » istniejące możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • » pogłębiono wiedzę na temat różnych zawodów poprzez analizę miejsc pracy osób z najbliższego otoczenia,
 • » przekazano wiedzę z zakresu obszarów pracy,
 • » zanalizowano różne zawody,
 • » pokazano, że osoby niepełnosprawne mogą pracować i pracują w różnych zakładach pracy chronionej.

Konferencja podsumowująca projekt

w dniu 22 grudnia 2008 r. w Gliwicach odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt „ Dobry start w samodzielność ” Konferencję otworzył Pan Marcin Stronczek – członek Zarządu Powiatu Gliwickiego. w konferencji podsumowującej wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz Rady Powiatu Gliwickiego, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, szkół oraz organizacji pozarządowych oraz Beneficjenci Ostateczni Projektu: wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne.

Konferencja poświęcona została przedstawieniu przebiegu realizacji Projektu „ Dobry start w samodzielność ” w 2008 r. Po uroczystym otwarciu konferencji Pani Barbra Terlecka-Kubicius – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przywitała wszystkich przybyłych gości oraz przedstawiła program konferencji.

Następnie Pani Ewa Drzyzga - Koordynator Projektu przedstawiła główne założenia Projektu. Program konferencji obejmował również:

 • » omówienie przebiegu turnusu rehabilitacyjnego połączonego z kursem komputerowym, który miał miejsce w Jarosławcu w dniach 13-26 października 2008 r. (Jarosław Lisowski – Doradca Ds. Osób Niepełnosprawnych)
 • » omówienie rodzajów oraz przebiegu realizacji kursów podwyższających kwalifikacje dla wychowanków rodzin zastępczych (Asystent Projektu – Marzena Bukowiec)
 • » omówienie przebiegu doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych (Agata Pawłowska-Giermak – Doradca Zawodowy)
 • » omówienie treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz przebiegu indywidualnego doradztwa zawodowego (Joanna Żochowska – Doradca Zawodowy)
 • » omówienie grupowego doradztwa prawnego (Maciej Janson Konsultant ds. prawnych)

Po zakończeniu prezentacji działań Pan Marcin Stronczek Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego uroczyście wręczył wszystkim Beneficjentom Ostatecznym zaświadczenia potwierdzające udział w Projekcie „Dobry star w samodzielność” i pogratulował udziału w projekcie. Konferencją została zakończona uroczystym obiadem.

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits