BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

Strona główna

 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, których zadaniem jest wyrównywanie różnic w poziomie życia w poszczególnych państwach członkowskich. Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się przede wszystkim promocją zatrudnienia w krajach Unii. Od 2007 roku całość interwencji podejmowanych w jego ramach w Polsce odbywa się poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), którego głównym zadaniem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowany jest zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Fundusze na realizację Programu w 85% pochodzą ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), a w 15% ze środków krajowych. w latach 2007-2013 na realizację Programu przewidziano łącznie 11,5 mld euro.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów:

 • » Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
 • » Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • » Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
 • » Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka
 • » Priorytet V – Dobre rządzenie
 • » Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • » Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
 • » Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
 • » Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • » Priorytet X – Pomoc techniczna

 

Głównym celem Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • » Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 • » Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • » Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
 • » Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 • » Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
 • » Wzrost spójności terytorialnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w 2008 r. przystąpiło do realizacji projektu systemowego „Dobry start w samodzielność”. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie obejmujące:

 • » Wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • » Usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 • » Rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobą ze specyficznym trudnościami na rynku pracy,
 • » Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym rozwój działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej,
 • » Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

Projekt „Dobry start w samodzielność” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ma za zadanie realizację celu głównego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • » Zwiększenie motywacji uczestników do działania izaufania we własne siły,
 • » Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,
 • » Zwiększenie kwalifikacji ikompetencji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
 • » Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji uczestnikom projektu poprzez rozszerzenie zakresu kontraktów socjalnych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy jak również podwyższenie statusu zawodowego ispołecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

Osoby zainteresowane Projektem zachęcamy do lektury strony internetowej projektu. Znajdą tu Państwo informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, celów projektu oraz działań zrealizowanych w ramach projektu od 2008 roku.

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits