Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Telefon/Fax:

(32) 332 66 16

Adres e-mail:

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1730

piątek 730 - 1330

Loading

Dobry Start w samodzielnoć - strona projektu

Bieżące informacje

piątek, 20.02.2015

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do skorzystania w dniu 27.02.2015 r. z bezpłatnej, interdyscyplinarnej, pomocy w postaci konsultacji z Panem Franciszkiem Winklerem – psychoterapeutą, psychologiem.

Zainteresowane osoby prosimy o zarezerwowanie dostępności do specjalisty poprzez Kancelarię PCPR w Gliwicach tel. 32/332 66 16.

czwartek, 12.02.2015

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualna na dzień 10 lutego 2015 r.

poniedziałek, 09.02.2014

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza organizacje pozarządowe do składania swojej kandydatury na członka komisji ww. konkursu.

Prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 Uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego ws. Regulaminu trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz trybu powołania i zasad działania komisji konkursowej i złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 w terminie do 13 lutego 2015 r. do godziny 13.00.

piątek, 30.01.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

W związku z przystąpieniem Powiatu gliwickiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, że szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji programu oraz druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zostaną ogłoszone po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓD PFRON DO:

– likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się,

– zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

– turnusów rehabilitacyjnych,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.


Informujemy, że zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujących w 2015 roku zostaną ogłoszone po otrzymaniu przez Powiat gliwicki budżetu na realizację w/w zadań w roku 2015.

Wnioski o dofinansowanie do w/w zadań będą rozpatrywane po przyjęciu przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały w strawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

piątek, 16.01.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015r. przepisy zwiększają kwoty dofinansowania ze środków PFRON:

– do wysokości 95% poniesionych kosztów dla dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz w komunikowaniu się (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

– do wysokości 80% poniesionych kosztów dla dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

– do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2014r, poz. 1937):

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne), osób w wieku do 16 r. ż. oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności – w wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia

W nawiązaniu do powyższego zmienione zostały druki wniosków na:

– dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,

– dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.


Informujemy, że powyższe druki wniosków dostępne są:

– w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w pokoju 090,

– na stronie internetowej Centrum w podzakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki”,

– ośrodkach pomocy społecznej w gminach.

czwartek, 08.01.2015

W dniach 22–23.11.2014 r. w Rybniku–Stodołach odbył się zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wyjazd warsztatowo – szkoleniowy dla rodziców zastępczych oraz ich dzieci w ramach programu „Moje – Twoje – Nasze wartości – Program Profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”. Program jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla powiatów ziemskich pod nazwą „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


czwartek, 18.12.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki naboru uzupełniającego 28 października – 28 listopada 2014 r.

czwartek, 30.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Aktualizacja regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Lista rankingowa - aktualna na dzień 28 października 2014 r.

środa, 22.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 07.10.2014 r.

piątek, 26.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 23.09.2014 r.

piątek, 05.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 02.09.2014 r.

czwartek, 14.08.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji.

poniedziałek, 11.08.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy o karcie parkingowej, w związku z tym

karty parkingowe na wniosek osoby zainteresowanej wydawane są


w MIEJSKIM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W GLIWICACH, UL. BOJKOWSKA 20

Tel. 32/230-26-90 fax. 32/232-99-10


Kartę parkingową (uprawniającą do parkowania na tzn. kopertach) mogą otrzymać wyłącznie osoby:

- ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- osoby do 16 r.ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem ograniczonej możliwości poruszania się.


Karta parkingowa wydawana będzie na okres ważności posiadanego orzeczenia,

ale nie dłużej niż na 5 lat.


Wnioski na kartę parkingową dostępne są na stronie MZON – www.mzon.gliwice.pl

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w pokoju 090

lub na stronie internetowej Centrum w podzakładce

„Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki”


OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE KARTY PARKINGOWE STRACĄ WAŻNOŚĆ

30 CZERWCA 2015R.

wtorek, 18.03.2014

„CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 1 415 190,00 zł (100% dofinansowania)

Wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego w ramach projektu polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu 3-letniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu dla:

 • 129 rodzin zastępczych;
 • 40 osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 10 dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryteria dochodowe;
 • Rodzinny dom dziecka.

Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną poniższe jednostki, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym (w nawiasach podajemy formy wsparcia):

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zakup 4 komputerów z oprogramowaniem);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (zakup 8 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (zakup 15 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni oraz zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu);
 • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (zakup 4 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni);
 • Publiczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Paczynie (zakup 2 komputerów, zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu).

Elementem projektu będzie także przeszkolenie 181 uczestników jego uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.


Dokumenty należy złożyć do 9 maja 2014 r. do godz. 13.30!


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

czwartek, 06.03.2014

Propozycja wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka!!

Program „a KuKu” realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program „a KuKu” to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.


W tym wydaniu Program podzielony jest na dwie edycje:

I edycja w terminie: marzec 2014 r., dokumenty należy składać do 30 marca 2014 roku

II edycja w terminie: wrzesień 2014 r., dokumenty należy składać do 30 września 2014 roku


Więcej informacji


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu „a KuKu”

Wniosek - Zgłoszenie do Programu „a KuKu” 2014

środa, 05.06.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że 27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Link do materiałów promujących kampanię.

Zachęcamy również do polubienia fanpage kampanii na facebook'u oraz odwiedzenie strony: jakreagowac.pl.

czwartek, 23.05.2013

środa, 22.05.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu specjalisty do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z czwórką dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej.

Prośba nasza wynika z opinii psychologicznej, jako jedno ze wskazań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci.

Praca odbywać się będzie na umowę zawartą z Dyrektorem PCPR w Gliwicach. Wymagania kwalifikacyjne kandydata to:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne.
 • Kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Komunikatywność i predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, tel. 32 332 66 16 lub 32 301 50 39.

Osoby chętne do współpracy mogą przekładać swoje oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.

czwartek, 11.04.2013

UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o zmianie adresu e-mail. Nowy adres e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.


Uwaga osoby zainteresowane!!!

Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy ogłasza pilotażowy program wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu Polski ze środków zgromadzonych przez Fundację w ramach akcji „przekaż 1% podatku”.

Wymagane jest złożenie w Fundacji wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.fundacja-sm.org w zakładce „Zgłoszenia i oświadczenia”.

W programie turnusu:

- rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia,

- rekreacja ( w tym Nordic Walking),

- gry ruchowe i umysłowe (w tym koszykówka, bilard, rummiklub),

- wsparcie psychologiczne (relaks, ćwiczenia oddechowe),

- terapia zajęciowa,

- całodobowa opieka pielęgniarska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/ 430-07-58, lub 12/ 422-28-11, mailowo pod adresem biuro@fundacja-sm.org lub pod adresem 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5.

środa, 06.03.2013

Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie, z którym Powiat Gliwicki podpisał umowę na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej poszukuje kandydata na stanowisko wychowawcy oraz wolontariuszy.


Stanowisko 1: WYCHOWAWCA

Jednostka organizacyjne: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Miejsce pracy: Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: cały etat

Niezbędne kwalifikacje:

Jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Prawo jazdy kat. B

- Umiejętność pracy pod presją czasu

- Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

- Odporność na stres

- Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

- Znajomość ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Stanowisko 2: WOLONTARIUSZ DO PRACY Z DZIEĆMI

Kwalifikacje:

W trakcie lub skończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Otwartość na nowe wyzwania


Zagwarantowana umowa o wolontariat, zdobycie doświadczenia potwierdzone pisemnie oraz miłą atmosferę.


Swoje CV proszę przesyłać na adres e-mail biuro@caritas.knurow.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29.

środa, 13.02.2013

Informujemy, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach, wyznaczeni prokuratorzy wraz z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będą udzielać pokrzywdzonym informacji o przysługujących im uprawnieniach i o sposobie załatwienia swojej sprawy.

Interesanci przyjmowani będą w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku w godzinach urzędowania o 7.30 do 15.30 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód, przy ul. Dubois 16.

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżur wraz z prokuratorami w dniach od 25 do 28 lutego 2013 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.

środa, 23.01.2013

Ogłoszenie naboru uczestników do projektu „Dobry start w samodzielność” - szczegóły w załączeniu (format *.pdf).

czwartek, 05.07.2012

Informacja dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu


www.ulga.net

Genezą portalu jest troska o osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i starsze oraz ludzi poszukujących niezobowiązującej formy zatrudnienia.

Portal powstał w ramach dofinansowania działalności gospodarczej że środków PFRON.

Jest to portal ściśle usługowy, który umożliwia kontaktowanie świadczących usługi (osoby prywatne, firmy, uczniów, studentów, rehabilitantów czy lekarzy) z osobami, które tych usług potrzebującymi.

Informacja

piątek, 08.06.2012

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:


Przewodniczący

Pan Marian Sadecki - Radny Rady Powiatu Gliwickiego


Wiceprzewodnicząca

Pani Maria Nowak - Kowalska - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina Nasz Powiat” w Gliwicach


Sekretarz

Pani Wanda Krawczyk - Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA-TY-MY w Pyskowicach


Członkowie

Pan Karol Kops - Polski Związek Niewidomych, Koło w Gliwicach

Pani Mariola Krzyszkowska - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

środa, 06.06.2012

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych rozpoczął publikacje elektroniczną Biuletynu Informacyjnego eBIFRON, pod adresem :
ebifron.pfron.org.pl
a w nim m.in.:

 • ABC osoby niepełnosprawnej
 • ABC rynku pracy
 • PFRON łatwy w czytaniu.

W publikacjach podejmowane są na tyle interesujące i przyjazne w odbiorze tematy, aby czytelnicy z przyjemnością mogli się z mini zapoznać oraz pozyskać wiedzę potrzebą w życiu codzienny.

Serdecznie zapraszamy do lektury elektronicznego Biuletynu.

Ważna informacja dla rodzin zastępczych.

czwartek, 04.01.2012

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od stycznia br. przepisów i wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.) wraz z nowelizacją z dnia 15.11.2011 r. informujemy, że zgodnie z art. 226 ust. 5-7 ww. ustawy świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej od 01.01.2012 r. będzie przyznane po wcześniejszym złożeniu przez Państwa stosownego wniosku. świadczenie może być przyznane na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych lub z zastosowaniem przepisów nowej ustawy.

Wypełnione i podpisane wnioski należy dostarczyć do siedziby Centrum osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.01.2011 r.


W przypadku nie złożenia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej świadczenie będzie przysługiwało w wysokości określonej zgodnie z nową ustawą.


Odpowiednie druki wniosków do pobrania

Zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

piątek, 30.12.2011

W związku ze zmianą przepisów w zakresie rodzicielstwa zastępczego i wejściem w życie od 01.01.2012 r. Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz nowelizacji do niniejszej ustawy z dnia 15 grudnia 2011 r., zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które ww. ustawa wprowadza.


Najważniejsze zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.).


• Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie od 2015 r. i art. 241, który już obowiązuje.

• Zgodnie z art. 76 ww. ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator pieczy zastępczej.

• W przypadku Powiatu Gliwickiego, na podstawie Zarządzenia Starosty Gliwickiego Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011 r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

• Zmienia się kwalifikacje dotychczasowych rodzin zastępczych w następujący sposób:
- rodziny zastępcze spokrewnione to od 2012 r. tylko dziadkowie i rodzeństwo, pozostałe rodziny zostają przekształcone na rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze niespokrewnione to od 2012 r. tzw. rodziny zastępcze niezawodowe,

• Zakłada się również, że dzieci poniżej 7 roku życia nie będą mogły być zabezpieczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co skutkuje koniecznością pilnego poszukiwania rodzinnych form pieczy zastępczej.

Załącznik

Tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie Starosty Gliwickiego w sprawiewyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

© 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach