Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Telefon/Fax:

(32) 332 66 16

Adres e-mail:

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1730

piątek 730 - 1330

Loading

Dobry Start w samodzielnoć - strona projektu

Bieżące informacje

wtorek, 01.09.2015

NOWA STRONA INTERNETOWA

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na nową stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach nowy.pcpr-gliwice.pl. Przyjrzyjcie się Państwo naszym propozycjom, doceńcie ich funkcjonalność, zaproponujcie inne rozwiązania. Pozostaniemy wdzięczni za wszystkie uwagi.

czwartek, 13.08.2015

Uprzejmie informuje, że w dniu 07.07.2015 r. Zarząd Powiatu Gliwickiego podjął Uchwałę Nr 129/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Uchwała podjęta została stosownie do zapisu art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 332).

W związku z powyższym informuję, że przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego Dyrektor PCPR będzie korzystał z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli.

Kontrole w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka będą się odbywały zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 9/2015 z dnia 03.08.2015r. w sprawie wprowadzenia procedury sprawowanej kontroli nad rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Barbara Terlecka-Kubicius

Dyrektor PCPR w Gliwicach

czwartek, 02.07.2015

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Zmiana listy rankingowej i rezerwowej - 30 czerwca 2015 r.

piątek, 24.04.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przedstawia „Zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w 2015 roku” oraz Uchwałę nr V/47/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 marca 2015r.


Zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w 2015 roku

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 marca 2015r.

czwartek, 16.04.2015

UWAGA!!!

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Starosta Gliwicki zwraca się do organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Powiatu gliwickiego o pisemne zgłoszenie jednego przedstawiciela – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku.


poniedziałek, 23.03.2015

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z wprowadzeniem przez PFRON zmian w „Kierunkach Działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku” informujemy, że określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia – poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:

 • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
 • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł.

Jednocześnie wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:

 • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru:

  dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
 • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru:

  (2.869 zł x liczba hektarów)/12.

piątek, 20.03.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

Od 17 marca do dnia 28 kwietnia 2015 r. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.


Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.


„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” – to szósta tego typu wspólna akcja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.


Plakat akcji

czwartek, 12.03.2015

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Rekrutacja - ogłoszenia i wyniki:

Nabór uzupełniający nr 2 - zgłoszenia do 27 marca 2015 r.:


Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualna na dzień 10 marca 2015 r.

środa, 11.03.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, poniżej wskazanych form wsparcia. Dodatkowo wprowadzono zmiany w sposobie realizacji dofinansowania w ramach Modułu II – zmiany opisane poniżej.

 • Moduł I:
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy / kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu na dzień 16 marca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:
  • dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
  • dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu należy zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.


UWAGA ZMIANA!

W ramach Modułu II dla zatrudnionych wnioskodawców wprowadzono udział własny.


MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programuWnioskodawcy zatrudnieni:Wnioskodawcy nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)15%x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)65% *50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)


Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

piątek, 20.02.2015

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do skorzystania w dniu 27.02.2015 r. z bezpłatnej, interdyscyplinarnej, pomocy w postaci konsultacji z Panem Franciszkiem Winklerem – psychoterapeutą, psychologiem.

Zainteresowane osoby prosimy o zarezerwowanie dostępności do specjalisty poprzez Kancelarię PCPR w Gliwicach tel. 32/332 66 16.

czwartek, 12.02.2015

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualna na dzień 10 lutego 2015 r.

poniedziałek, 09.02.2014

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza organizacje pozarządowe do składania swojej kandydatury na członka komisji ww. konkursu.

Prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 Uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego ws. Regulaminu trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz trybu powołania i zasad działania komisji konkursowej i złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 w terminie do 13 lutego 2015 r. do godziny 13.00.

piątek, 30.01.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

W związku z przystąpieniem Powiatu gliwickiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, że szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji programu oraz druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zostaną ogłoszone po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓD PFRON DO:

– likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się,

– zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

– turnusów rehabilitacyjnych,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.


Informujemy, że zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujących w 2015 roku zostaną ogłoszone po otrzymaniu przez Powiat gliwicki budżetu na realizację w/w zadań w roku 2015.

Wnioski o dofinansowanie do w/w zadań będą rozpatrywane po przyjęciu przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały w strawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

piątek, 16.01.2015

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE!!!

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015r. przepisy zwiększają kwoty dofinansowania ze środków PFRON:

– do wysokości 95% poniesionych kosztów dla dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz w komunikowaniu się (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

– do wysokości 80% poniesionych kosztów dla dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

– do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2014r, poz. 1937):

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne), osób w wieku do 16 r. ż. oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności – w wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia

W nawiązaniu do powyższego zmienione zostały druki wniosków na:

– dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,

– dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.


Informujemy, że powyższe druki wniosków dostępne są:

– w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w pokoju 090,

– na stronie internetowej Centrum w podzakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki”,

– ośrodkach pomocy społecznej w gminach.

czwartek, 08.01.2015

W dniach 22–23.11.2014 r. w Rybniku–Stodołach odbył się zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wyjazd warsztatowo – szkoleniowy dla rodziców zastępczych oraz ich dzieci w ramach programu „Moje – Twoje – Nasze wartości – Program Profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”. Program jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla powiatów ziemskich pod nazwą „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


czwartek, 18.12.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki naboru uzupełniającego 28 października – 28 listopada 2014 r.

czwartek, 30.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Aktualizacja regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Lista rankingowa - aktualna na dzień 28 października 2014 r.

środa, 22.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 07.10.2014 r.

piątek, 26.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 23.09.2014 r.

piątek, 05.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 02.09.2014 r.

czwartek, 14.08.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji.

poniedziałek, 11.08.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy o karcie parkingowej, w związku z tym

karty parkingowe na wniosek osoby zainteresowanej wydawane są


w MIEJSKIM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W GLIWICACH, UL. BOJKOWSKA 20

Tel. 32/230-26-90 fax. 32/232-99-10


Kartę parkingową (uprawniającą do parkowania na tzn. kopertach) mogą otrzymać wyłącznie osoby:

- ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- osoby do 16 r.ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem ograniczonej możliwości poruszania się.


Karta parkingowa wydawana będzie na okres ważności posiadanego orzeczenia,

ale nie dłużej niż na 5 lat.


Wnioski na kartę parkingową dostępne są na stronie MZON – www.mzon.gliwice.pl

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w pokoju 090

lub na stronie internetowej Centrum w podzakładce

„Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki”


OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE KARTY PARKINGOWE STRACĄ WAŻNOŚĆ

30 CZERWCA 2015R.

wtorek, 18.03.2014

„CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 1 415 190,00 zł (100% dofinansowania)

Wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego w ramach projektu polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu 3-letniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu dla:

 • 129 rodzin zastępczych;
 • 40 osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 10 dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryteria dochodowe;
 • Rodzinny dom dziecka.

Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną poniższe jednostki, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym (w nawiasach podajemy formy wsparcia):

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zakup 4 komputerów z oprogramowaniem);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (zakup 8 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (zakup 15 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni oraz zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu);
 • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (zakup 4 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni);
 • Publiczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Paczynie (zakup 2 komputerów, zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu).

Elementem projektu będzie także przeszkolenie 181 uczestników jego uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.


Dokumenty należy złożyć do 9 maja 2014 r. do godz. 13.30!


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

czwartek, 06.03.2014

Propozycja wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka!!

Program „a KuKu” realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program „a KuKu” to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.


W tym wydaniu Program podzielony jest na dwie edycje:

I edycja w terminie: marzec 2014 r., dokumenty należy składać do 30 marca 2014 roku

II edycja w terminie: wrzesień 2014 r., dokumenty należy składać do 30 września 2014 roku


Więcej informacji


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu „a KuKu”

Wniosek - Zgłoszenie do Programu „a KuKu” 2014

środa, 05.06.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że 27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Link do materiałów promujących kampanię.

Zachęcamy również do polubienia fanpage kampanii na facebook'u oraz odwiedzenie strony: jakreagowac.pl.

czwartek, 23.05.2013

środa, 22.05.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu specjalisty do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z czwórką dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej.

Prośba nasza wynika z opinii psychologicznej, jako jedno ze wskazań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci.

Praca odbywać się będzie na umowę zawartą z Dyrektorem PCPR w Gliwicach. Wymagania kwalifikacyjne kandydata to:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne.
 • Kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Komunikatywność i predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, tel. 32 332 66 16 lub 32 301 50 39.

Osoby chętne do współpracy mogą przekładać swoje oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.

czwartek, 11.04.2013

UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o zmianie adresu e-mail. Nowy adres e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.


Uwaga osoby zainteresowane!!!

Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy ogłasza pilotażowy program wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu Polski ze środków zgromadzonych przez Fundację w ramach akcji „przekaż 1% podatku”.

Wymagane jest złożenie w Fundacji wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.fundacja-sm.org w zakładce „Zgłoszenia i oświadczenia”.

W programie turnusu:

- rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia,

- rekreacja ( w tym Nordic Walking),

- gry ruchowe i umysłowe (w tym koszykówka, bilard, rummiklub),

- wsparcie psychologiczne (relaks, ćwiczenia oddechowe),

- terapia zajęciowa,

- całodobowa opieka pielęgniarska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/ 430-07-58, lub 12/ 422-28-11, mailowo pod adresem biuro@fundacja-sm.org lub pod adresem 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5.

środa, 06.03.2013

Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie, z którym Powiat Gliwicki podpisał umowę na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej poszukuje kandydata na stanowisko wychowawcy oraz wolontariuszy.


Stanowisko 1: WYCHOWAWCA

Jednostka organizacyjne: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Miejsce pracy: Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: cały etat

Niezbędne kwalifikacje:

Jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Prawo jazdy kat. B

- Umiejętność pracy pod presją czasu

- Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

- Odporność na stres

- Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

- Znajomość ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Stanowisko 2: WOLONTARIUSZ DO PRACY Z DZIEĆMI

Kwalifikacje:

W trakcie lub skończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Otwartość na nowe wyzwania


Zagwarantowana umowa o wolontariat, zdobycie doświadczenia potwierdzone pisemnie oraz miłą atmosferę.


Swoje CV proszę przesyłać na adres e-mail biuro@caritas.knurow.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29.

środa, 13.02.2013

Informujemy, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach, wyznaczeni prokuratorzy wraz z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będą udzielać pokrzywdzonym informacji o przysługujących im uprawnieniach i o sposobie załatwienia swojej sprawy.

Interesanci przyjmowani będą w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku w godzinach urzędowania o 7.30 do 15.30 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód, przy ul. Dubois 16.

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżur wraz z prokuratorami w dniach od 25 do 28 lutego 2013 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.

środa, 23.01.2013

Ogłoszenie naboru uczestników do projektu „Dobry start w samodzielność” - szczegóły w załączeniu (format *.pdf).

czwartek, 05.07.2012

Informacja dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu


www.ulga.net

Genezą portalu jest troska o osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i starsze oraz ludzi poszukujących niezobowiązującej formy zatrudnienia.

Portal powstał w ramach dofinansowania działalności gospodarczej że środków PFRON.

Jest to portal ściśle usługowy, który umożliwia kontaktowanie świadczących usługi (osoby prywatne, firmy, uczniów, studentów, rehabilitantów czy lekarzy) z osobami, które tych usług potrzebującymi.

Informacja

piątek, 08.06.2012

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:


Przewodniczący

Pan Marian Sadecki - Radny Rady Powiatu Gliwickiego


Wiceprzewodnicząca

Pani Maria Nowak - Kowalska - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina Nasz Powiat” w Gliwicach


Sekretarz

Pani Wanda Krawczyk - Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA-TY-MY w Pyskowicach


Członkowie

Pan Karol Kops - Polski Związek Niewidomych, Koło w Gliwicach

Pani Mariola Krzyszkowska - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

środa, 06.06.2012

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych rozpoczął publikacje elektroniczną Biuletynu Informacyjnego eBIFRON, pod adresem :
ebifron.pfron.org.pl
a w nim m.in.:

 • ABC osoby niepełnosprawnej
 • ABC rynku pracy
 • PFRON łatwy w czytaniu.

W publikacjach podejmowane są na tyle interesujące i przyjazne w odbiorze tematy, aby czytelnicy z przyjemnością mogli się z mini zapoznać oraz pozyskać wiedzę potrzebą w życiu codzienny.

Serdecznie zapraszamy do lektury elektronicznego Biuletynu.

Ważna informacja dla rodzin zastępczych.

czwartek, 04.01.2012

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od stycznia br. przepisów i wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.) wraz z nowelizacją z dnia 15.11.2011 r. informujemy, że zgodnie z art. 226 ust. 5-7 ww. ustawy świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej od 01.01.2012 r. będzie przyznane po wcześniejszym złożeniu przez Państwa stosownego wniosku. świadczenie może być przyznane na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych lub z zastosowaniem przepisów nowej ustawy.

Wypełnione i podpisane wnioski należy dostarczyć do siedziby Centrum osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.01.2011 r.


W przypadku nie złożenia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej świadczenie będzie przysługiwało w wysokości określonej zgodnie z nową ustawą.


Odpowiednie druki wniosków do pobrania

Zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

piątek, 30.12.2011

W związku ze zmianą przepisów w zakresie rodzicielstwa zastępczego i wejściem w życie od 01.01.2012 r. Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz nowelizacji do niniejszej ustawy z dnia 15 grudnia 2011 r., zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które ww. ustawa wprowadza.


Najważniejsze zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.).


• Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie od 2015 r. i art. 241, który już obowiązuje.

• Zgodnie z art. 76 ww. ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator pieczy zastępczej.

• W przypadku Powiatu Gliwickiego, na podstawie Zarządzenia Starosty Gliwickiego Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011 r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

• Zmienia się kwalifikacje dotychczasowych rodzin zastępczych w następujący sposób:
- rodziny zastępcze spokrewnione to od 2012 r. tylko dziadkowie i rodzeństwo, pozostałe rodziny zostają przekształcone na rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze niespokrewnione to od 2012 r. tzw. rodziny zastępcze niezawodowe,

• Zakłada się również, że dzieci poniżej 7 roku życia nie będą mogły być zabezpieczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co skutkuje koniecznością pilnego poszukiwania rodzinnych form pieczy zastępczej.

Załącznik

Tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie Starosty Gliwickiego w sprawiewyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

© 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach