Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Telefon/Fax:

(32) 332 66 16

Adres e-mail:

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1730

piątek 730 - 1330

Loading

Dobry Start w samodzielnoć - strona projektu

Bieżące informacje

czwartek, 18.12.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki naboru uzupełniającego 28 października – 28 listopada 2014 r.

środa, 10.12.2014

Uwaga Osoby zainteresowane!!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach zaprasza do udziału w programie JUNIOR – programie aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.


Termin składania wniosków do programu na rok 2014 upływa 19 grudnia 2013r.


Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Procedury realizacji programu wraz z wnioskami i wszystkimi załącznikami znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie, podzakładce „Program JUNIOR”.

Dodatkowe informacje dostępne są w Oddziale pod numerem telefonu 32/493-21-20. Informacji udziela Pani Teresa Saczuk.


Serdecznie zachęcamy do udziału!

czwartek, 30.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Aktualizacja regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Lista rankingowa - aktualna na dzień 28 października 2014 r.


UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!

W związku z przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłużony został termin ważności obowiązujących kart parkingowych. Nowe przepisy wydłużają ważność wydanych osobom z niepełnosprawnością kart parkingowych do upływu ważności tych dokumentów,


jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015r.,


a nie jak zakładano do 30 listopada 2014r.


UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!

Minister Pracy i Polityki Społecznej , w oparciu o analizę funkcjonowania PFRON przedłożył projekt zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002, nr 96 poz. 861 z późn. zm.).

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia kwot dofinansowania ze środków PFRON na niżej wymienione zadania:

– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – z wysokości 60% do 80% (jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia),

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – z wysokości 80% na 95% (jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

środa, 22.10.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 07.10.2014 r.

piątek, 26.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 23.09.2014 r.

piątek, 05.09.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji aktualizacja z dnia 02.09.2014 r.

wtorek, 26.08.2014

Ogłoszenie naboru uczestników WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Ogłaszamy nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

poniedziałek, 25.08.2014

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach oraz Fundacja Integracja zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projektach unijnych:

„Sprawni w pracy”

„Staż w administracji w publicznej”

„Wspacie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Udział w projektach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach ul. Lompy 14 pokój 416, telefon 505 606 661, 505 606 746 lub mailowy: katowice@integracja.org lub piotr.czarnota@integracja.org

czwartek, 14.08.2014

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM

Wyniki rekrutacji projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” – wyniki rekrutacji.

poniedziałek, 11.08.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy o karcie parkingowej, w związku z tym

karty parkingowe na wniosek osoby zainteresowanej wydawane są


w MIEJSKIM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W GLIWICACH, UL. BOJKOWSKA 20

Tel. 32/230-26-90 fax. 32/232-99-10


Kartę parkingową (uprawniającą do parkowania na tzn. kopertach) mogą otrzymać wyłącznie osoby:

- ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- osoby do 16 r.ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem ograniczonej możliwości poruszania się.


Karta parkingowa wydawana będzie na okres ważności posiadanego orzeczenia,

ale nie dłużej niż na 5 lat.


Wnioski na kartę parkingową dostępne są na stronie MZON – www.mzon.gliwice.pl

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w pokoju 090

lub na stronie internetowej Centrum w podzakładce

„Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki”


OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE KARTY PARKINGOWE STACĄ WAŻNOŚĆ

30 LISTOPADA 2014R.

poniedziałek, 28.07.2014

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy”

Więcej na temat projektu można uzyskać na stronie Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorstw w Wodzisławiu Śląskim – www.cech.wodzislaw.pl.

wtorek, 17.06.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!
REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014, uchwałą nr 9/2014, wprowadził zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


W związku z powyższym informujemy, że:


- termin przyjmowania wniosków w Module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 SIERPNIA 2014 R.

czwartek, 22.05.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!
REALIZACJA MODUŁU II
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2014

Zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Ponieważ środki PFRON przekazywane są na realizację przedmiotowego programu w danym roku, to refundacja może obejmować koszty poniesione w bieżącym roku ( od 01.01.)


Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są:

- za I półrocze - do dnia 30 marca 2014 roku,

- za II półrocze - do dnia 30 września 2014 roku.

wtorek, 20.05.2014

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ !!!
REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2014

W dniu 12 marca 2014 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy nr AS3/000017/12/D/ z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomiędzy Powiatem Gliwickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Gliwicach.

W roku 2014 PFRON przekazał na realizację wszystkich zadań programu kwotę 135 324,53 zł.

Wnioski o dofinansowanie do poszczególnych zadań dostępne są w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym/Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Informujemy, że refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Centrum, w pokoju 090 w Zespole ds. Osób niepełnosprawnych.


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW USTALONY JEST DO 30 WRZEŚNIA 2014R!!!

wtorek, 18.03.2014

„CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 1 415 190,00 zł (100% dofinansowania)

Wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego w ramach projektu polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu 3-letniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu dla:

 • 129 rodzin zastępczych;
 • 40 osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 10 dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryteria dochodowe;
 • Rodzinny dom dziecka.

Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną poniższe jednostki, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym (w nawiasach podajemy formy wsparcia):

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zakup 4 komputerów z oprogramowaniem);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (zakup 8 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (zakup 15 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni oraz zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu);
 • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (zakup 4 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni);
 • Publiczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Paczynie (zakup 2 komputerów, zapewnienie 3-letniego dostępu do Internetu).

Elementem projektu będzie także przeszkolenie 181 uczestników jego uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.


Dokumenty należy złożyć do 9 maja 2014 r. do godz. 13.30!


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

czwartek, 13.03.2014

Uwaga Osoby zainteresowane!!!

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Gliwicach przedstawia „Zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujących w 2014 roku” oraz Uchwałę Rady Powiatu Gliwickiego Nr XLI/269/2014 z dnia 27 lutego 2014r.

Zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujących w 2014 roku.

Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego Nr XLI/269/2014 z dnia 27 lutego 2014r.

czwartek, 06.03.2014

Propozycja wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka!!

Program „a KuKu” realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program „a KuKu” to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.


W tym wydaniu Program podzielony jest na dwie edycje:

I edycja w terminie: marzec 2014 r., dokumenty należy składać do 30 marca 2014 roku

II edycja w terminie: wrzesień 2014 r., dokumenty należy składać do 30 września 2014 roku


Więcej informacji


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu „a KuKu”

Wniosek - Zgłoszenie do Programu „a KuKu” 2014

środa, 29.01.2014

Uwaga osoby zainteresowane!!!

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego prowadzi nabór do projektu „Gliwicki pakON”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt skierowany jest dla 80 bezrobotnych osób z niepełnosprawnością w grupie wiekowej 45+ z Miasta i Powiatu Gliwickiego.

W ramach projektu realizowane będą:

- doradztwo (m.in. zawodowe i psychologiczne, co miesięczne porady Ekspertów z różnych dziedzin),

- aktywne poszukiwanie pracy (m.in. indywidualne oraz grupowe sesje Coachingu skoncentrowany na rozwoju osobistym uczestnictwa, szkolenia z cyklu „Ja na rynku pracy„ oraz ”Chcę, Planuję, Realizuję”),

- szkolenia zawodowe (m.in. magazynier z obsługą wózka widłowego, pracownik ochrony osób i mienia, sprzedawca z kasą fiskalną z elementami telemarketingu i sprzedażą internetową),

- 6 miesięczne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 Osób z niepełnosprawnością,

- pośrednictwo pracy.


Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu „GLIWICKI pakON” w Gliwicach, przy ulicy Plebiscytowej 1/19 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00, telefonicznie Dariusz Opoka 500 170 516, Agnieszka Musiał 500 170 518 lub na stronie internetowej www.gtwgliwice.pl.


Serdecznie zachęcamy do udziału!

piątek, 16.08.2013

Uwaga osoby zainteresowane!!!

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku w partnerstwie z Sanockim Towarzystwem Oświatowym na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego realizuje projekt


„Podejmij wyzwanie”

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015

Celem projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa 150 osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia.


Uczestnikami projektu będzie 150 osób niepełnosprawnych spełniających następujące kryteria obligatoryjne:

- wiek 15 – 27 lat,

- brak zatrudnienia,

- zamieszkanie na terenie województwa śląskiego (w szczególności na terenach, na których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej był wyższy niż średnia dla województwa śląskiego),

- chęć podjęcia pracy.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE dostępne są na stornie internetowej projektu lub pod adresem Biura projektu:


Biuro Projektu „Podejmij wyzwanie”
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 61 (oficyna)
mail: gliwice@swp.gda.pl
strona: www.podejmijwyzwanie.info

W ramach projektu „Podejmij wyzwanie” będą realizowane następujące usługi, warsztaty oraz szkolenia:


Usługi:

a) indywidualne poradnictwo zawodowe - prowadzone w postaci indywidualnych spotkań z doradca zawodowym prowadzone dwuetapowo: 1 etap – rekrutacja (śr. 2 h/os ) spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu określenie predyspozycji zawodowych kandydata oraz gotowości do zmiany, 2 etap (2 h/os) – spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

b) usługi doradcy ds. karier - mające na celu wsparcie Uczestników na etapie poszukiwana pracy, analizę lokalnego rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy, inicjowanie kontaktów z pracodawcami,

c) usługi asystentów - wsparcie Uczestników w sytuacjach trudnych.


Warsztaty:

a) warsztaty umiejętności społecznych - mające na celu nabycie/podniesienie umiejętności społecznych kluczowych z punktu widzenia aktywizacji zawodowej. Realizowane w średnio 10 osobowych grupach po 24 h szkoleniowe,

b) warsztaty poszukiwania pracy - mające na celu nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Realizowane w średnio 10 osobowych grupach po 24 h szkoleniowe.


Szkolenia zawodowe:

Propozycje:

Pracownik administracyjno - biurowy z elementami programów kadrowych - ok. 120 h

Webdesigner z elementami grafiki komputerowej - ok. 140 h

Pracownik ochrony - ok. 100 h

Telemarketer / telewindykator - ok. 80 h

Kosztorysant budowlany - ok. 120h


Ponad to 50 Uczestników projektu zostanie skierowanych na 6 miesięczne płatne staże zawodowe (1500,00 zł brutto/miesiąc).

poniedziałek, 05.08.2013

Uwaga osoby zainteresowane!!!

Firma IGD Sp. z o.o. zajmująca się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych prowadzi rekrutację na stanowiska takie jak: Telemarketer, Telesprzedawca, Teleankieter w ramach pracy zdalnej, tzn. pracy w domu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą IGD pod numerem 22/228-80-13 lub pod adresem e-mail katarzyna.jeryszew@igd.waw.pl.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

środa, 05.06.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że 27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Link do materiałów promujących kampanię.

Zachęcamy również do polubienia fanpage kampanii na facebook'u oraz odwiedzenie strony: jakreagowac.pl.

czwartek, 23.05.2013

środa, 22.05.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu specjalisty do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z czwórką dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej.

Prośba nasza wynika z opinii psychologicznej, jako jedno ze wskazań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci.

Praca odbywać się będzie na umowę zawartą z Dyrektorem PCPR w Gliwicach. Wymagania kwalifikacyjne kandydata to:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne.
 • Kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Komunikatywność i predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, tel. 32 332 66 16 lub 32 301 50 39.

Osoby chętne do współpracy mogą przekładać swoje oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.

wtorek, 21.05.2013

Uwaga osoby zainteresowane!!!

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Wsparcie dla osób niewidomych na rynku pracy III”.

Projekt przeznaczony jest dla osób z dysfunkcją wzroku posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. W ramach działań osoby niewidome i słabo widzące będą miały szansę zdobyć nowe umiejętności, które nie tylko podnoszą jakość ich życia codziennego, a także pozwolą im podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu na stronie internetowej www.promocjaikariera.pl


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu!

czwartek, 11.04.2013

UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o zmianie adresu e-mail. Nowy adres e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.


Uwaga osoby zainteresowane!!!

Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy ogłasza pilotażowy program wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu Polski ze środków zgromadzonych przez Fundację w ramach akcji „przekaż 1% podatku”.

Wymagane jest złożenie w Fundacji wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.fundacja-sm.org w zakładce „Zgłoszenia i oświadczenia”.

W programie turnusu:

- rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia,

- rekreacja ( w tym Nordic Walking),

- gry ruchowe i umysłowe (w tym koszykówka, bilard, rummiklub),

- wsparcie psychologiczne (relaks, ćwiczenia oddechowe),

- terapia zajęciowa,

- całodobowa opieka pielęgniarska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/ 430-07-58, lub 12/ 422-28-11, mailowo pod adresem biuro@fundacja-sm.org lub pod adresem 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5.

środa, 06.03.2013

Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie, z którym Powiat Gliwicki podpisał umowę na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej poszukuje kandydata na stanowisko wychowawcy oraz wolontariuszy.


Stanowisko 1: WYCHOWAWCA

Jednostka organizacyjne: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Miejsce pracy: Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: cały etat

Niezbędne kwalifikacje:

Jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Prawo jazdy kat. B

- Umiejętność pracy pod presją czasu

- Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

- Odporność na stres

- Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

- Znajomość ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Stanowisko 2: WOLONTARIUSZ DO PRACY Z DZIEĆMI

Kwalifikacje:

W trakcie lub skończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o Rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagania:

- Dyspozycyjność

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikatywność

- Otwartość na nowe wyzwania


Zagwarantowana umowa o wolontariat, zdobycie doświadczenia potwierdzone pisemnie oraz miłą atmosferę.


Swoje CV proszę przesyłać na adres e-mail biuro@caritas.knurow.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29.

środa, 13.02.2013

Informujemy, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach, wyznaczeni prokuratorzy wraz z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będą udzielać pokrzywdzonym informacji o przysługujących im uprawnieniach i o sposobie załatwienia swojej sprawy.

Interesanci przyjmowani będą w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku w godzinach urzędowania o 7.30 do 15.30 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód, przy ul. Dubois 16.

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżur wraz z prokuratorami w dniach od 25 do 28 lutego 2013 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.

środa, 23.01.2013

Ogłoszenie naboru uczestników do projektu „Dobry start w samodzielność” - szczegóły w załączeniu (format *.pdf).

środa, 14.11.2012

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie

W powiecie gliwickim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Oferuje usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo:

- w formie dziennej - 40 miejsc, (wolnych 8 miejsc)

- w formie całodobowej - Hostel (wolnych 10 miejsc)

Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586) istnieje także możliwość umieszczania osób ze względów społecznych w Hostelu ww. Domu.

Zgodnie z §7 ust. 4 ww. rozporządzenia skierowanie osoby spoza Powiatu Gliwickiego do ww. Domu może nastąpić po podpisaniu porozumienia pomiędzy właściwymi podmiotami w zakresie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotychczas porozumienia podpisano z: Miastem Gliwice, Miastem Żory, Miastem Piekary Śląskie.

Szczegółowych informacji udzielają: Pani Grażyna Ledwoń tel.32/332-66-68 i Pan Rafał Kotysz tel.32/332-66-15.

piątek, 09.11.2012

Ogłoszenie naboru uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej - szczegóły w załączeniu (format *.pdf).

czwartek, 05.07.2012

Informacja dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu


www.ulga.net

Genezą portalu jest troska o osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i starsze oraz ludzi poszukujących niezobowiązującej formy zatrudnienia.

Portal powstał w ramach dofinansowania działalności gospodarczej że środków PFRON.

Jest to portal ściśle usługowy, który umożliwia kontaktowanie świadczących usługi (osoby prywatne, firmy, uczniów, studentów, rehabilitantów czy lekarzy) z osobami, które tych usług potrzebującymi.

Informacja

piątek, 08.06.2012

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:


Przewodniczący

Pan Marian Sadecki - Radny Rady Powiatu Gliwickiego


Wiceprzewodnicząca

Pani Maria Nowak - Kowalska - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina Nasz Powiat” w Gliwicach


Sekretarz

Pani Wanda Krawczyk - Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA-TY-MY w Pyskowicach


Członkowie

Pan Karol Kops - Polski Związek Niewidomych, Koło w Gliwicach

Pani Mariola Krzyszkowska - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

środa, 06.06.2012

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych rozpoczął publikacje elektroniczną Biuletynu Informacyjnego eBIFRON, pod adresem :
ebifron.pfron.org.pl
a w nim m.in.:

 • ABC osoby niepełnosprawnej
 • ABC rynku pracy
 • PFRON łatwy w czytaniu.

W publikacjach podejmowane są na tyle interesujące i przyjazne w odbiorze tematy, aby czytelnicy z przyjemnością mogli się z mini zapoznać oraz pozyskać wiedzę potrzebą w życiu codzienny.

Serdecznie zapraszamy do lektury elektronicznego Biuletynu.

Ważna informacja dla rodzin zastępczych.

czwartek, 04.01.2012

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od stycznia br. przepisów i wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.) wraz z nowelizacją z dnia 15.11.2011 r. informujemy, że zgodnie z art. 226 ust. 5-7 ww. ustawy świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej od 01.01.2012 r. będzie przyznane po wcześniejszym złożeniu przez Państwa stosownego wniosku. świadczenie może być przyznane na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych lub z zastosowaniem przepisów nowej ustawy.

Wypełnione i podpisane wnioski należy dostarczyć do siedziby Centrum osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.01.2011 r.


W przypadku nie złożenia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej świadczenie będzie przysługiwało w wysokości określonej zgodnie z nową ustawą.


Odpowiednie druki wniosków do pobrania

Zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

piątek, 30.12.2011

W związku ze zmianą przepisów w zakresie rodzicielstwa zastępczego i wejściem w życie od 01.01.2012 r. Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz nowelizacji do niniejszej ustawy z dnia 15 grudnia 2011 r., zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które ww. ustawa wprowadza.


Najważniejsze zmiany w systemie pieczy zastępczej w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 149, poz. 887 z póŸn. zm.).


• Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie od 2015 r. i art. 241, który już obowiązuje.

• Zgodnie z art. 76 ww. ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator pieczy zastępczej.

• W przypadku Powiatu Gliwickiego, na podstawie Zarządzenia Starosty Gliwickiego Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011 r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

• Zmienia się kwalifikacje dotychczasowych rodzin zastępczych w następujący sposób:
- rodziny zastępcze spokrewnione to od 2012 r. tylko dziadkowie i rodzeństwo, pozostałe rodziny zostają przekształcone na rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze niespokrewnione to od 2012 r. tzw. rodziny zastępcze niezawodowe,

• Zakłada się również, że dzieci poniżej 7 roku życia nie będą mogły być zabezpieczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co skutkuje koniecznością pilnego poszukiwania rodzinnych form pieczy zastępczej.

Załącznik

Tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie Starosty Gliwickiego w sprawiewyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

© 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach